De minister wil dat scholen alle zeilen bijzetten om de invoering van de lumpsumbekostiging tot een succes te maken. Zij heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld in het project ‘Intensievere veldbenadering, een continuüm aan begeleiding’. De AVS is verzocht om in samenwerking met besturenorganisaties alle schoolbesturen te bezoeken, zo mogelijk vóór 1 juli 2005. Besturenorganisaties en AVS zijn overeengekomen dat ieder haar leden informeert, waarbij de keuze aan de leden zelf is door welke organisatie zij bijgestaan willen worden in deze fase van het lumpsumproces.

Tot heden is ongeveer 40 % van de schoolbesturen bezocht waarvan de stand van zaken in de voorbereiding op de lumpsumbekostiging is bepaald; resteert dus nog het bezoek aan ongeveer 60 % van de schoolbesturen.

Het is belangrijk dat de nog niet bezochte schoolbesturen nu echt op korte termijn zelf het initiatief nemen voor een bezoek vanuit (één van de) besturenorganisaties of de AVS. De AVS kan en wil u graag tijdens dit traject terzijde staan en kan dat op kwalitatief hoogwaardig niveau door de inzet van ervaren adviseurs en collega-schoolleiders.

Wat biedt de AVS u concreet?
Onze begeleiding richt zich met name op inventariseren, monitoren en spiegelen. U kunt een keuze maken uit activiteiten die AVS-adviseurs bij u op locatie uitvoeren. Zie voor het volledige aanbod de uitgave ‘AVS Lumpsumnieuws’ hieronder.

de volgende ondersteunende activiteiten voor gemiddeld drie dagdelen (activiteiten 1,2,5,6,7, 8 en 9) of u kiest voor een van de strippenkaarten (3 en 4). AVS-adviseurs voeren deze bij u op locatie uit:

Quickscan
Omschrijving:
Aan de hand van een vragenlijst wordt een risicoprofiel geconstrueerd.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uitmakend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel.

Uw opbrengsten:
De quickscan maakt snel helder waar uw organisatie wat betreft lumpsum sterk en minder sterk in is. Daarnaast haalt u uit de uitkomsten zinvolle voorbereidingsactiviteiten.

Organisatiescan A&O
Omschrijving:
Aan de hand van een instrument, deels gebaseerd op de checklist van het lumpsumbureau, brengen we de administratieve organisatie in beeld.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uitmakend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel.

Uw opbrengsten:
U krijgt een overzichtelijk rapport over de administratieve organisatie waarin we u attenderen op zwakke punten die uw aandacht behoeven en doen daarbij zo nodig aanbevelingen ter versterking.

Strippenkaart
Omschrijving:
U ‘claimt’ een ‘spiegelstrippenkaart’. Daarmee kunt u een beroep doen op een adviseur van de AVS die u een keer per zes weken als een deskundige ‘critical friend’ bevraagt over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor lumpsum binnen uw organisatie. De strippenkaart is geldig voor vier gesprekken.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uitmakend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Vier dagdelen.

Uw opbrengsten:
Een onafhankelijk deskundige kijkt over uw schouder mee, spiegelt, stelt u kritische vragen en helpt u desgewenst verder.

Strippenkaart Plus
Omschrijving:
U ‘claimt’ een ‘spiegelstrippenkaart’. Daarmee kunt u een beroep doen op een adviseur van de AVS die u een keer per zes weken als een deskundige ‘critical friend’ bevraagt over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding voor lumpsum binnen uw organisatie. De strippenkaart is geldig voor vier gesprekken.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uitmakend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Vier dagdelen.

Uw opbrengsten:
Een onafhankelijk deskundige kijkt over uw schouder mee, spiegelt, stelt u kritische vragen en helpt u desgewenst verder.

Eénpitterscan
Omschrijving:
De AVS heeft in samenwerking met de VBS en in opdracht van Instituut Coolsma de risicoscan éénpitters ontwikkeld.

Doelgroep:
Besturen met één school, leidinggevenden van scholen onder één bestuur.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel.

Uw opbrengsten:
Deze scan brengt op een overzichtelijk manier de risico’s voor een klein schoolbestuur in beeld.

De AVS komt naar u toe
Omschrijving:
U neemt deel aan een netwerk, u organiseert zelf bijeenkomsten tot deskundigheidsbevordering, u treft uw collega’s in de regio of van dezelfde denominatie regelmatig?

Nodigt u dan een AVS-adviseur uit om een inhoudelijke lumpsumbijdrage te leveren aan uw bijeenkomst.

Doelgroep:
Alle regelmatige en incidentele ontmoetingen van leidinggevenden in of met bestuurders in het PO. Indien de samenstelling heterogeen is, kunnen er maximaal vijftien deelnemers meedoen.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel

Uw opbrengsten:
U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, de AVS-adviseur leidt een groepsdiscussie waarbij hij kritische vragen niet uit de weg gaat. Hierdoor wordt helder waar de verschillende participanten staan, waar kansen zijn en welke bedreigingen mogelijk voor u van toepassing zijn.

Medezeggenschap, lust of last
Omschrijving:
De invoering van lumpsum heeft consequenties voor de inrichting van de medezeggenschap in uw organisatie. Adequate scholing van mr-leden vergroot de betrokkenheid en voorkomt dat hele vergaderingen over details gaan. Scholing van mr-leden is geen zaak voor de AVS, wel kunnen we u behulpzaam zijn om in kaart te brengen hoe u ervoor staat.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uitmakend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Maximaal een dagdeel, meestal minder.

Uw opbrengsten:
U krijgt zicht op de betrokkenheid van de (g)mr in uw organisatie en desgewenst handreikingen om de betrokkenheid te vergroten.

Het AK en u, een goed huwelijk?
Omschrijving:
De invoering van lumpsum stelt hoge eisen aan de samenwerking met uw administratiekantoor. Hoe staat het met de basisadministratie en –organisatie, zuiverheid van gegevens en tijdigheid van gegevensaanlevering, monitoring van voortgang/vorderingen en eventuele knelpunten?
Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uit makend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel.

Uw opbrengsten:
Monitoring van het gewenste en benodigde dienstenpakket versus de geleverde diensten.

Lumpsum beleidsmeter PO
Omschrijving:
De AVS ontwikkelde samen met Van Beekveld & Terpstra een beleidsmeter. Deze uitgebreide beleidsmeter brengt uw organisatie diepgaand in beeld en geeft veel handreikingen voor een verantwoorde invoering van lumpsum in uw organisatie.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Een dagdeel.

Uw opbrengsten:
Zeer uitgebreid en indringend overzicht van uw organisatie, met veel aandacht voor financieel beleidsmatige aspecten.

Met behulp van deze beleidsmeter lumpsum krijgen schoolbesturen een gedetailleerd antwoord op de volgende twee vragen:
◦Wat zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige situatie van de schoolorganisatie die aangepakt moeten worden om verantwoord en zorgvuldig gebruik van lumpsumfinanciering te gaan maken zonder nadelige effecten?

◦Op welke gebieden zou de organisatie zich verder kunnen ontwikkelen indien er meer gebruik gemaakt gaat worden van de beleidsruimte, die door de invoering van de lumpsum zal toenemen?

Kosten:
Een deel van de kosten van de beleidsmeter kunnen we u gratis aanbieden.

Waarom maar voor een deel? In het kader van dit project vergoedt het ministerie met name activiteiten voor inventariseren, monitoren en spiegelen. Deze drie elementen vormen natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de beleidsmeter. De echte waarde van de beleidsmeter komt naar voren in de eindrapportage met deskundige adviezen – een deel wat het ministerie niet vergoedt.

Gelukkig kunnen we vanuit de ‘geïntensiveerde veldbenadering’ u wel een fikse korting geven op de Lumpsumbeleidsmeter, die normaal 2.000 euro kost. Voor 1.200 euro voeren wij deze in samenwerking met Van Beekveld en Terpstra voor u uit, inclusief de eindrapportage.
Een instrument dat de AVS ontwikkelde in samenwerking met andere organisaties:

Pionieren met lumpsum (managementgame)
Omschrijving:
‘De pioniers van lumpsum' is de toepasselijke naam van het managementgame dat besturen, bovenschools management en directies vanaf eind januari 2005 kunnen ‘spelen'. Onder leiding van speciaal getrainde spelleiders maakt u kennis met praktijksituaties die vergelijkbaar zijn met situaties die kunnen ontstaan bij lumpsumfinanciering. Het ontwikkelen van dit spel is een gezamenlijk initiatief van de AVS, VOS/ABB en VBS.

Doelgroep:
Schoolbesturen of bovenschools managers met een of meer scholen; leidinggevenden van individuele scholen, zowel eenpitters als deel uit makend van een bestuur met meerdere scholen.

Uw tijdsinvestering:
Een dag.

Uw opbrengsten:
Een managementgame is meer dan een leuk en vrijblijvend spel. De spelers worden na een inleidende presentatie meegenomen in een nieuwe, gesimuleerde omgeving, waarin lumpsum reeds zijn intrede heeft gedaan. Er ontstaat er een intensieve wisselwerking tussen de verschillende rollen. Ervaren spelleiders begeleiden het spel. Zij zorgen ervoor dat zowel op inhoud als op proces een gesprek ontstaat. Na afloop van het spel wordt de gesimuleerde situatie vertaald naar de dagelijkse (onderwijs)praktijk en krijgen de spelers de gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen.
Aanmelden
Uiteraard voeren we alle activiteiten uit conform de kwaliteitsstandaard die u van ons gewend bent. Neemt u gerust contact op als u meer informatie wenst over de mogelijkheden en over eventuele variaties op de aangeboden onderdelen.

Wilt u meer informatie over ons lumpsumaanbod? Stuur een e-mail naar info@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws