Extra investering Groeifonds voor innovatie in het onderwijs

Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren in de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen en de kennisinfrastructuur in het onderwijs. De adviescommissie gaf een positieve beoordeling aan drie projecten. Op 14 april nam het kabinet dit advies over. Dit betekent dat er eenmalig 155 tot 323 miljoen extra geïnvesteerd wordt in de innovatie van het funderend onderwijs.  

De AVS, als ondersteunende partij bij de aanvragen die via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn gelopen, onderstreept het belang van investeringen in de kennisinfrastructuur en digitalisering. Een goede verbinding tussen onderwijs en onderzoek zorgt ervoor dat scholen de kennis uit onderwijsonderzoek beter kunnen benutten.

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn drie projecten toegekend. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld om beschikking te krijgen over het gehele bedrag. 

Ontwikkelkracht 
(€ 101 miljoen toegekend, € 231 miljoen voorwaardelijk) 
Ontwikkelkracht is een programma dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek versterkt en dus bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs duurzaam ten goede. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! 
(€ 34 miljoen, volledig toegekend) 
Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! kunnen leerkrachten, leerlingen en studenten makkelijker en veiliger gebruikmaken van de digitale toepassingen in het onderwijs. Scholen maken met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen.

Impuls Open Leermateriaal
(€ 20 miljoen toegekend, € 58 miljoen voorwaardelijk) 
Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Het vierde door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Over het Nationaal Groeifonds
Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Lees meer over de projecten op de site van het Nationaal Groeifonds.

Het kabinet steekt in totaal 5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 28 projecten die de economie op de lange termijn moeten versterken, waarvan dus drie specifiek op het funderend onderwijs zijn gericht. Minister Adriaansens van Economische Zaken neemt daarmee het advies over van een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Van de vijf miljard euro wordt 3,7 miljard euro pas toegekend als aan nadere voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast wordt er 1,3 miljard euro gereserveerd voor projecten die veelbelovend zijn, maar waarover nog geen besluit is genomen.