Scholen kunnen zelf al veel doen aan werkdruk en doen dat ook. Dat werd eind 2017 duidelijk in een AVS-peiling waarin meer dan 1.500 schoolleiders aangaven maatregelen te hebben genomen om de werkdruk te verlagen. Maar er is meer nodig. De AVS dringt er bij de politiek op aan dat het extra geld voor werkdrukvermindering per direct en rechtstreeks naar de scholen gaat.
 
Massaal reageerden AVS-leden begin december op de vraag welke maatregelen ze de afgelopen twee jaar hebben genomen in de school om de werkdruk te verlagen. Een betere verdeling van werk in de 40-urige werkweek en minder overleggen stonden bovenaan de lijst, gevolgd door het aanstellen van een conciërge, administratieve ondersteuning en meer handen in de klas (zie kader). Naar aanleiding van de peilingsuitslagen schreef AVS-voorzitter Petra van Haren op 11 december aan minister Slob en de Tweede Kamer: “Scholen zijn uitstekend in staat om zelf de werkdruk aan te pakken als daar voldoende middelen en mandaat voor zijn. De extra middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor beheersing van de werkdruk moeten daarom ter beschikking komen aan teams in de scholen.”
Uit het primair onderwijs komen urgente signalen dat de extra middelen voor werkdrukvermindering nú nodig zijn. Er is onbegrip dat er in Den Haag niet wordt gezien hoeveel inspanningen de scholen al verrichten. De AVS heeft in de brief aan de minister dan ook met klem gevraagd om de middelen voor werkdrukbeperking naar voren te halen en per direct toe te kennen aan de scholen.
 
Jaartaakgesprek
Om te garanderen dat beschikbare mogelijkheden en middelen (het geld) daadwerkelijk worden ingezet om de werkdruk te verminderen, moeten op iedere school afspraken worden gemaakt door het hele team van leraren, schoolleider(s) en overig personeel – waarbij ieder zijn eigen rol vervult. “Het jaartaakgesprek is hierbij een heel belangrijk middel”, zegt AVS-adviseur Jan Stuijver, auteur van de publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs, van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’. De schoolleider voert het gesprek over de jaartaak op schoolniveau, waarin aan de orde komt waar het team goed mee bezig is en wat wellicht minder kan. Er wordt gekeken naar een taakverdeling op schoolniveau. De schoolleider maakt een jaarplanning met lestijd, margetijd, studiedagen en overlegmomenten. Ook bespreekt hij voor de start van elk schooljaar de inzet van iedere medewerker in het individuele jaartaakgesprek.
 
Taakverdeling en tips
De schoolleider maakt op basis hiervan een taakverdelingsoverzicht. De overige tijd van alle medewerkers opgeteld is het aantal uren dat in dat schooljaar beschikbaar is voor overige taken. De leidinggevende bepaalt al de overige taken en komt tot een verdeling onder het personeel. Stuijver: “Maak in de planning de piekweken inzichtelijk, zoals weken met rapportgesprekken, en stel vast hoe daar mee om te gaan in die week.” Voor werkgevers/leidinggevenden zijn er de volgende tips om de werkdruk beheersbaar te houden:
•                 
Pik signalen vroegtijdig op en pols of de leerkracht het nog aan kan;
•                 
Bespreek de werkdruk regelmatig in overleggen;
•                 
Maak een duidelijk deeltijd- en invalbeleid op school;
•                 
Maak een duidelijk overzicht van het schooljaar; 
•                 
Besteed serieus aandacht aan de invulling van de jaartaak met ieder medewerker;
•                 
Bepaal op school de plaats- en tijdgebonden activiteiten;
•                 
Geef werknemers ruimte bij het regelen van werkzaamheden als dat mogelijk is; 
•                 
Zorg dat werknemers voldoende opleiding en ervaring hebben; 
•                 
Bied aan trainingen als timemanagement en assertiviteit te volgen.
 
Om van werkdruk naar arbeidsvreugde te komen kan het nuttig zijn een bijeenkomst met het team te houden over plezier in werken. Waardoor heb jij plezier in je werk, welke zaken vind je zeer vreugdevol? Wat kun jij voor je collega’s betekenen? Wat is jouw toegevoegde waarde in de school? Het gaat uiteindelijk om de professionele ruimte die medewerkers in het werk willen ervaren. “Daarbij gaat het om de mate waarin ze invloed kunnen uitoefenen op hun werk”, zegt Stuijver. “Het is sterk verbonden aan autonomie. Je autonoom voelen is belangrijk voor de motivatie.”
 
Top-5 maatregelen werkdrukvermindering 
De belangrijkste maatregelen die schoolleiders de afgelopen twee jaar hebben genomen voor werkdrukvermindering:
1. Minder overleggen: 71%
2. Betere verdeling werk in 40-urige werkweek: 54%
3. Conciërge aanstellen: 37%
4. Meer handen in de klas: 35%
5. Zorgen voor administratieve ondersteuning: 34%
 
(Bron: AVS-peiling december 2017)
 
Juiste werktijdfactor 
“Overzicht geeft inzicht en inzicht geeft overzicht” aldus AVS-adviseur Jan Stuijver. Het is aan het bestuur en vervolgens aan de schoolleider om werkdruk serieus te nemen. De werkgever moet zorgdragen voor de juiste voorwaarden. In ieder geval moet er op bestuursniveau een arbeidstijdenregeling cq werktijdenregeling zijn (bij voorkeur 5 x 8 uur). Die regeling wordt op schoolniveau vertaald in een begin- en eindtijd van de werkdag. Een juiste werktijdfactor voor het personeel is ook belangrijk. Op bestuursniveau moet gewerkt worden met één werktijdfactor (wtf) die recht doet aan meer dan de lestijd waarop een leerkracht is ingedeeld. Een wtf van 0,2/0,4/0,6/0,8 doet geen recht aan de werkzaamheden naast het lesgeven. Minimaal is ophogen met 0,025 of 0,05. Stuijver: “Deeltijders zijn dan in de gelegenheid om op niet ingedeelde werkdagen aanwezig te zijn bij studiedagen, of inhoud te geven aan aspecten van duurzame inzetbaarheid.”
 
Peiling, publicatie, training en tools
De meest recente AVS-peiling over werkdruk en de brief daarover naar minister Slob en de Tweede Kamer zijn te vinden op: www.avs.nl/artikelen/werkdrukermoetmeergebeuren
De publicatie ‘De jaartaak in het primair onderwijs, van werkdruk naar arbeidsvreugde’ is te bestellen via www.avs.nl/publicaties 
Als u de gelijknamige eendaagse training volgt die AVS-adviseur Jan Stuijver verzorgt, krijgt u het boekje automatisch. Meer informatie en data: www.avs.nl/cel/jaartaak
Op de website van de AVS staat een handige rekentool voor het bepalen van de onderwijstijd in een schooljaar en de jaartaakinzet van medewerkers. Ook is er een voorbeeld te vinden van een jaarplanning voor schooljaar2018/2019, inclusief heldere toelichting. Zie www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Hulpmiddelen en instrumenten).

Regionale staking op 14 februari
Op 14 februari staken leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe. De AVS roept schoolleiders op de stakers te steunen. Het PO-front is hoopvol over de stappen die minister Slob zet op het dossier werkdruk, maar deze hebben vooralsnog geen tastbaar resultaat opgeleverd. Uitgebreide berichtgeving hierover is te lezen in de rubriek Actueel van deze Kader Primair.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd