Extra geld voor lerarenbeurs

Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met EUR 10 miljoen te verhogen.

De lerarenbeurs voor scholing stelt leraren in staat om met subsidie een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor studie- en reiskosten. Daarnaast kan zijn werkgever middelen ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het subsidieplafond voor 2010 nogmaals te bevestigen en de omissie te herstellen van het in de regelingen onvermeld laten van het niet vervullen van de begrotingsvoorwaarde bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.