Extra geld voor binnenmilieu scholen

 Extra geld voor binnenmilieu scholen

Gezondheid en leerprestaties van kinderen op basisscholen lijden er regelmatig onder als de luchtkwaliteitin het stookseizoen onder de maat is en de temperatuur in de zomer te hoog. Ook hebben leerlingen enleerkrachten last van teveel geluid. Verbetering is hard nodig blijkt uit onderzoek; kinderen brengen immerseen groot deel van hun tijd in school door en de luchtkwaliteit is ongunstiger dan gedacht. Het kabinetgaat zich dan ook samen met schoolbesturen en gemeenten inzetten voor een beter binnenmilieu opbasisscholen. Er komt een convenant en extra geld.

Dat heeft de ministerraad besloten opvoorstel van minister Cramer van VROM,staatssecretaris Dijksma van OCW, ministerVogelaar voor Wonen, Wijken enIntegratie en minister Klink van VWS.De komende vijf jaar krijgt elke basisschoolmet natuurlijke ventilatie eenbezoek van de GGD. Die voert metingenuit en geeft een advies op maat. Deschool krijgt een informatiepakket, eenbeknopt bouwtechnisch advies en eenCO2-meter. Bij het advies wordt ook gekekennaar de samenhang met energiebesparingsmaatregelen.

Doel is bewustwording
van de problemen en die zoveelmogelijk voortvarend aanpakken. Goedevoorbeelden zullen worden uitgedragen.In het Bouwbesluit wordt een maximaalgeluidsniveau van ventilatievoorzieningenvastgelegd. Binnen 15 jaar is in elklokaal het achtergrondgeluid niet hogerdan 35 dB(A), niet door buitengeluid enniet door een ventilatiesysteem. Binnen15 jaar voldoet de luchtverversing in elklokaal aan de eisen die het Bouwbesluitaan nieuwbouw stelt. Binnen 15 jaar isde temperatuur van elk schoollokaal inde zomer beheersbaar. Bij het nemenvan deze maatregelen wordt aangeslotenbij natuurlijke aanpassingsmomenten(energiebesparingsmaatregelen, renovatie,aanpassingen en groot onderhoud).

De verbeteringen van de luchtverversingzijn niet dwingend op te leggen metde huidige regelgeving, blijkt uit debrief die het kabinet hierover naar deTweede Kamer heeft gestuurd. De wetgevingzo aanpassen dat alle scholen opkorte termijn aan de nieuwbouweisenmoeten voldoen, acht het kabinet teingrijpend, onhaalbaar en onbetaalbaar.Daarom kiest het kabinet in overlegmet de gemeenten en het primaironderwijs (PO-raad) voor een convenantmet heldere afspraken over ieders bijdrageaan het behalen van de doelen.Schoolbesturen en gemeenten delen deverantwoordelijkheid voor de gebouwenvan het basisonderwijs. Het convenantmoet komend najaar in werking treden.Diverse gemeenten en scholen zijn alactiviteiten gestart om de kwaliteit vanhet binnenmilieu te verbeteren.Het ministerie van OCW stelt alle scholeneenmalig geld beschikbaar (13 miljoen)voor bijvoorbeeld de aanschaf vanbuitenzonwering of kleine bouwkundigeingrepen. De VROM-inspectie zalkomende jaren extra aandacht bestedenaan voorlichting op scholen, de nalevingvan regels en de kwaliteit van vergunningenop het gebied van binnenmilieubij scholen die nieuw worden opgeleverdof ingrijpend worden gerenoveerd. Hetkabinet wil scholen niet verplichtenbestaande schoolgebouwen aan tepassen.

Geen haast
De vakgroep Milieu van de GGDNederland vindt de kabinetsplannenveel te mager en de aanpak te traag omeen hoge kwaliteitsstandaard te halen.In een reactie stelt de vakgroep: “Er iseen geheel nieuwe benadering nodig vanschoolgebouwen. Belangrijk is het besef dateen schoolgebouw allereerst dient voor hetcreëren van een binnenmilieu dat optimaal isvoor leerlingen en leerkrachten. Kinderen zijnextra gevoelig voor bijvoorbeeld luchtweginfectiesen ze móeten naar school. De ingrepenmogen van het kabinet wachten totdat hetgebouw aan onderhoud toe is, terwijl demeeste schoolgebouwen niet voldoen aan dewettelijke (ventilatie)voorschriften. Voor veelscholen gelden alleen basiseisen volgens hetBouwbesluit voor bestaande bouw. De basiseisenkomen erop neer dat er een raampje van7 bij 10 cm open moet kunnen voor een klasvol leerlingen.”

De vakgroep maakt zich in de reactieook zorgen over wie wat gaat betalen:”Want daar zit de pijn; om de bestaandegebouwen gezond te maken is al gauw eenhalf miljard euro nodig. Het investeren inschoolgebouwen is achtergebleven omdat hetgeen rendement oplevert voor de investeerderzelf. Het kan zich echter wel terugbetalen inde kenniseconomie en in de besparingen opziekteverzuim. Uit onderzoek elders valt af teleiden dat ten minste 10 procent van het ziekteverzuimin schoolgebouwen te vermijdenis door een beter binnenmilieu. Dat zou voorbasisscholen toch gauw meer dan 700 fte perdag zijn. Voor alle scholen samen gaat hetdan om 45 miljoen euro per jaar. Daarnaastzijn er vandaag vermoedelijk 20.000 leerlingenvan basisscholen ziek door het binnenmilieuvan hun school. En morgen ook…”
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.