Project Versterking bestuur en schoolleiding in verband met de leeropbrengsten voor taal en rekenen
Experts gezocht

Vanaf april 2009 gaat het project Versterken kwaliteit bestuur en management van start. Dit project valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad en de gezamenlijke schoolleidersorganisaties, te weten de AVS, AOb, CNV-schoolleiders, en de NSA. Doel van het project is het verbeteren van de leerlingenresultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen via het versterken van het opbrengstgericht werken door bestuurders en schoolleiders.

Uitgangspunt van het project is dat bestuurders en schoolleiders veel ruimte krijgen om invulling te geven aan opbrengstgericht werken. vanuit het project wordt dit gefaciliteerd en wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd. Opbrengsten worden verzameld en breed verspreid onder alle besturen en schoolleiders. Dit gebeurt in veertig bestuurlijke pilots. Binnenkort start de werving voor de pilots en worden schoolbesturen uitgenodigd deel te nemen. Schoolbesturen en de onderwijsorganisaties ontvangen hierover in maart uitgebreid informatie.

Schoolbesturen die – door een onafhankelijke selectiecommissie – worden geselecteerd kunnen bij het uitwerken van hun plan feed back en ondersteuning krijgen van experts. Hiervoor is per projectaanvraag maximaal 16 uur beschikbaar. In de volgende fase gaan de experts een keer per jaar op bezoek bij schoolbesturen om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat er regiobijeenkomsten worden georganiseerd.

Hierbij nodigen we u uit om voor 17 maart 2009 kandidaten te melden die de rol van expert willen gaan invullen. Deze experts hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van opbrengstgericht werken, duurzame verandering en governance.

Procedure, profiel en voorwaarden 
Procedure   

 1. Een ieder kan zich melden als kandidaat tot uiterlijk 17 maart. Iedere kandidaat draagt zorg voor het toesturen van zijn of haar CV.* Als er geen CV aanwezig is, wordt de kandidaat niet meegenomen in de selectieprocedure.
 2. Er wordt een ‘groslijst’ van kandidaten opgesteld.
 3. De selectiecommissie selecteert op grond van de CV’s geschikte kandidaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de regionale spreiding van de kandidaten.
 4. De selectiecommissie voert op een nader te bepalen datum in de periode tussen 23 maart en half april gesprekken met de geselecteerde kandidaten.
 5. De selectiecommissie kiest vijf gesprekspartners. Ook wordt een reservelijst van vijf aangelegd.
 6. De procedure wordt afgerond door alle kandidaten schriftelijk op de hoogte te stellen van de afloop van hun sollicitatie.
* Uit het CV moet met name blijken dat het geformuleerde profiel van toepassing is.
 

Profiel
De gesprekspartners moeten voldoen aan het volgende profiel:
  ·      Inhoudelijke expertise: actuele en relevante kennis en kunde van diverse vormen van en succesfactoren voor effectief onderwijs, versterken van het lerend vermogen en bestuurlijke aansturing, gericht op het verbeteren van de leerlingresultaten. (kennis over het effectieve leren/evidence based, bestuurlijke modellen zoals Carver e.a., klassenmanagement)
·         Expertise datafeedback: kennis en ervaring met leerlingvolgsystemen, ‘lezen’ van toetsresultaten in relatie tot leerkrachtgedrag, onderwijskundig schoolleiderschap, bestuursbeleid en bestuurlijke aansturing van scholen en schoolleiders, kennis over meest gebruikte toetsen
·         Kennis van onderwijskundig leiderschap en onderwijskundige aansturing door de bestuurder/bovenschools directeur in relatie tot schoolontwikkeling en schoolbeleid: interventies o.a. op basis van leerresultaten, schoolbezoeken,  evidence based onderzoeken, teamfunctioneren, onderwijskundig leiderschap van de schoolleider, etc.
·         Ervaring implementatie veranderingen/verbeteringen op school- en groepsniveau: Interventies verbeteren leerkrachtfunctioneren, onderwijskundig leiderschap, leren van en met elkaar, omgaan met weerstanden, ervaringen op schoolniveau o.a. op basis van leerlingresultaten bespreekbaar maken op school- en bestuurlijk niveau en hier beleid op ontwikkelen.

Voorwaarden
De gesprekspartners moeten instemmen met de volgende voorwaarden: 

 1. Beschikbaarheid (zie ook de inleiding)
  a. in de eerste fase (begeleiding bij de projectplannen) 128 uur;
  b. maximaal 8 dagen per jaar gedurende 3 jaar bij de begeleiding van de schoolbesturen in de uitvoering van de projecten;
  c. eventueel het houden van regiobijeenkomsten in een nader aan te wijzen regio;
  d. bereidheid de beschikbare tijd flexibel in te zetten;
  e.  ook ’s avonds willen werken;
 2. Vergoeding:
  a. akkoord te gaan met een vergoeding van 125 euro per uur (inclusief BTW);
  b.  akkoord te gaan met de afspraak dat alleen de daadwerkelijk gemaakte uren maandelijks in rekening gebracht kunnen worden.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws