Het experiment Regelluwe scholen moet ook toegankelijk zijn voor scholen met het predicaat  ‘voldoende’. Een motie hiertoe is aangenomen door de Tweede Kamer. Ook moet een school die van de Onderwijsinspectie een oordeel krijgt waar ze het mee oneens is meer mogelijkheden krijgen om bezwaar te maken. Over deze en andere moties van een algemeen overleg is onlangs gestemd.

Het is in het belang van het experiment om te weten wat het effect is van ruimte in de regels op verschillende type scholen, aldus de motie-opstellers Van Meenen (D66) en Rog (CDA). Dit experiment stond tot nu toe alleen open voor ‘goede’ en ‘excellente’ scholen. Hierover zijn Kamer en bewindspersoenen al sinds het begin van het experiment in discussie. Minister Slob ontraadde de motie. De motie is echter aangenomen.

In het debat over de onderwijsinspectie is ook een motie van Rog aangenomen waarin de regering verzocht werd om te onderzoeken of scholen die van de inspectie het oordeel onvoldoende krijgen daartegen in beroep kunnen gaan. Nu kunnen scholen alleen bezwaar maken als ze het oordeel ‘zeer zwak’ krijgen. De inspectie moet beter motiveren hoe ze tot haar oordeel is gekomen. Een andere aangenomen motie van Van Meenen bepaalt dat de inspectie vaker onaangekondigd op bezoek moet gaan.

De motie van Westerveld (GroenLinks) e.a. waarin verzocht werd het het scenario uit te werken waarbij leerlingen zonder eindtoets of schooladvies doorstromen naar brede brugklassen is verworpen.

Links

Gerelateerd nieuws