Maximaal vijftien scholen experimenteren vanaf volgend schooljaar met flexibele onderwijstijd. Dat heeft staatssecretaris onlangs voorgesteld aan de Tweede Kamer. Uit het experiment moet blijken of flexibele onderwijstijd ertoe kan bijdragen dat de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs wordt vergroot.

Flexibele en virtuele onderwijstijd geeft ouders de gelegenheid om de deelname aan het onderwijs door hun kinderen beter af te stemmen op de eigen werk- en privéomstandigheden. Ook zou het mogelijk moeten zijn om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij het niveau en de behoeften van leerlingen. Doel is om erachter te komen of het zin heeft om van de onderwijstijden zoals die nu in de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn vastgelegd, af te wijken.
Het experiment geeft scholen de gelegenheid om flexibel om te gaan met onderwijstijden, die per leerling verschillend kunnen worden vastgesteld. Zo wordt maatwerk voor leerlingen mogelijk en kan er van de vijfdaagse schoolweek worden afgeweken. Leerlingen mogen maximaal 10 procent van de onderwijstijd binnen de openingstijden van de school, maar zonder direct toezicht van een leraar, invullen door gebruik te maken van een elektronische informatiedrager zoals een tablet of laptop. Wel moet een leraar op die momenten (op afstand) beschikbaar zijn voor vragen en ondersteuning. Ook mogen scholen gedurende (een deel van de) schoolvakanties open zijn en telt het onderwijs dat op die momenten gegeven wordt mee voor de onderwijstijd die een leerling moet volgen.
Het experiment vindt plaats naast het reeds lopende experiment ‘flexibilsering onderwijstijd’.

Monitor
Maximaal vijftien scholen zullen deelnemen aan de pilot. Scholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de minister van Onderwijs. Zwakke scholen komen niet in aanmerking voor deelname. De aanvraag bevat een projectplan waarin de school onder andere beschrijft hoe de onderwijstijd per leerling wordt ingevuld en vastgesteld, hoe de school de ruimere schooltijden financieel zal opvangen en hoe de ondersteuning en scholing op het gebied van ict voor leraren wordt geregeld.
Het experiment start op 1 augustus 2014 en loopt af op 1 augustus 2017. Als er op 1 augustus 2014 minder dan vijftien scholen beginnen met het experiment, kan tot voornoemd maximum aan scholen de gelegenheid worden geboden om op 1 augustus 2015 alsnog een experiment te starten. Het experiment eindigt in dat geval ook op 1 augustus 2017. Hierna zullen de effecten worden geëvalueerd. Uit deze monitoring zal blijken of de wet aangepast moet worden om mogelijkheden voor flexibele en virtuele onderwijstijd permanent te maken en sectorbreed in te voeren.

Meer informatie over het ontwerpbesluit Experiment flexibele en virtuele onderwijstijd: www.rijksoverheid.nl

Het ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/onderwijsenleerlingzorg/schooltijden.

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws