Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen op deze scholen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie.

De looptijd van het experiment was van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Vervolgens is op basis van de monitor bij het experiment bezien of het sectorbreed aanpassen van de regelgeving een optie is. De cruciale vraag hierbij was hoe de kwaliteit van het onderwijs geborgd kan worden en tegelijk aan de wensen van de betrokkenen tegemoet kan worden gekomen. Het experiment gaf, ook in combinatie met aanvullend onderzoek, echter onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van flexibele onderwijstijd en de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering ervan, is besloten het experiment te verlengen met vier jaar en de experimentscholen nader te blijven volgen.

In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs onderzoeken hoe de scholen zich verder hebben ontwikkeld. Naast het onderzoek van de inspectie zal gewerkt worden aan een concretiseringsslag van de globale randvoorwaarden die het experiment tot nu toe heeft opgeleverd. De pilotscholen kunnen na afloop van het experiment nog twee jaar afwijken van de regelgeving, tot een besluit is genomen over het vervolg. Deze uitloop van twee jaar blijft in stand, maar betreft door de verlenging nu niet de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016, maar 2018/2019 en 2019/2020.

Meer informatie: www.duo.nl (en de Staatscourant van 19 juli 2016)

Gerelateerd nieuws