Examenlicentie kwijt bij grote verschillen examencijfers

Persbericht ministerraad
Scholen in het voortgezet onderwijs waar zich grote verschillen voordoen tussen het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen (SE) en het centrale examen (CE) kunnen tijdelijk hun examenbevoegdheid kwijtraken. Het College voor Examens wordt in een dergelijk geval ingeschakeld om staatsexamens af te nemen. Het kabinet wil op deze wijze de kwaliteit van de examens verbeteren. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel.

Op dit moment biedt de wet geen passend sanctiemiddel om blijvende te grote verschillen tussen de cijfers voor het SE en het CE aan te pakken. Daar komt nu verandering in. In de huidige praktijk wordt een school aangesproken door de inspectie als het verschil tussen de cijfers van het SE en het CE ‘groot’ (0,5 punt of meer) óf ‘zeer groot’ (1,0 punt of meer) is. De school komt in zo’n geval onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie en moet vervolgens maatregelen nemen ter verbetering. Deze wetswijziging maakt het mogelijk dat als blijkt dat het gemiddelde verschil tussen de cijfers van het SE en het CE na drie jaar (bij een ‘zeer groot’ verschil) of na vijf jaar (bij een ‘groot’ verschil) niet of onvoldoende afneemt, de examenbevoegdheid van de desbetreffende school tijdelijk wordt ontnomen.

Onderzoek van de Onderwijsinspectie uit 2007 wees uit dat op sommige scholen jaar na jaar een groot verschil bestaat tussen het gemiddelde cijfer van het schoolexamen en het gemiddelde cijfer van het centraal examen. Deze verschillen kunnen duiden op te gemakkelijke schoolexamens. Het kabinet vindt dit een onwenselijke situatie omdat een groot verschil leidt tot rechtsongelijkheid tussen leerlingen van verschillende scholen. Bovendien ondermijnt een te groot verschil de betrouwbaarheid van de examens.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.