Exameneisen middelbare scholieren strenger

De exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen onder andere het centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld met een voldoende afronden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze wijziging van het Eindexamenbesluit.

Vanaf examenjaar 2012 worden er enkele aanpassingen doorgevoerd die consequenties hebben voor de zak/slaagregeling voor middelbare scholieren. Eén van de belangrijkste aanpassingen is dat vanaf dat moment leerlingen in het hele voortgezet onderwijs alleen kunnen slagen als het gemiddelde van de cijfers die zijn behaald bij het centraal schriftelijk examen voldoende is. Ook mogen leerlingen in het havo en vwo voor de drie basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 als eindcijfer halen (het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamen en centraal schriftelijk examen). Voor vmbo-leerlingen zal deze laatste maatregel vooralsnog niet gaan gelden. Leerlingen die geen wiskunde in hun eindexamenpakket hebben (profiel Cultuur en Maatschappij bij de havo) mogen maximaal één 5 als eindcijfer halen voor Nederlands en Engels. Ook zal vanaf 2012 bij de beroepsgerichte leerweg van het vmbo het schoolexamencijfer en het centraal examencijfer even zwaar gaan meetellen bij de vaststelling van het eindcijfer, net als bij de overige schoolsoorten en leerwegen op dit moment al het geval is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.