Europese aandacht voor professionalisering schoolleider

De verdere professionalisering van de schoolleider staat hoog op de onderwijsagenda van de Europese Unie. Dat bleek tijdens een recente EU-raad in Göteborg: de Informele Onderwijs-, Jeugden Cultuurraad*. Ook een afvaardiging uit Nederland woonde de besprekingen van deze raad bij.

De rol van leerkrachten en schoolleiders is één van de onderwijsprioriteiten van het Zweedse EU-voorzitterschap: “Een leven lang leren is voor leerkrachten van belang om in te kunnen spelen op de voortdurende maatschappelijke veranderingen en de toenemende mobiliteit tussen landen. Om dat van de grond te krijgen, is goed schoolleiderschap cruciaal. Een schoolleider heeft niet alleen een administratieve rol; een schoolleider wordt eveneens geacht omstandigheden te creëren, waarin het lerarenkorps optimaal kan functioneren.” Aan de Informele Raad werd onder meer de volgende discussievraag voorgelegd: Welke maatregelen zijn nodig voor schoolleiders om de professionaliteit van leerkrachten te borgen?

De Nederlandse delegatie in Göteborg wees in dit verband op de Kwaliteitsagenda PO, waarin het belang van investeren in goed leiderschap van schoolleiders wordt benadrukt. Met werkgeversorganisaties, vakbonden en beroepsorganisaties is daartoe een samenhangende aanpak van beleidsinitiatieven afgesproken om het opbrengstgericht leiderschap te versterken en het beroep van schoolleider aantrekkelijker te maken. Onder andere via een stimuleringsregeling voor opleidingstrajecten voor nieuwe schoolleiders en traineetrajecten voor leidinggevenden van buiten het onderwijs. De AVS juicht toe dat schoolleiderschap aandacht krijgt binnen de EU, hoewel de brief van minister Plasterk wel in tegenspraak lijkt te zijn met de huidige, op Prinsjesdag aangekondigde, bezuinigingen op de professionalisering van bestuur en management in het (primair) onderwijs.

*De Informele Raad heeft geen bevoegdheden voor het nemen van besluiten. Het doel van deze raad is het uitwisselen van gedachten over bovengenoemd onderwerp. Deze uitwisseling van standpunten zal plaatsvinden op hoofdlijnen.

De jaarlijkse (derde) conferentie over de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO `Scholen voor morgen´ vindt plaats op 18 november aanstaande in Utrecht. De conferentie, een initiatief van de PO-Raad en het ministerie van OCW, is gratis toegankelijk voor onder meer

Aanmelden: http://deelnameregistratie.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.