De voorbereidingen voor de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het basisonderwijs zijn begonnen. Hiervoor heeft het uitvoerende orgaan Procesmanagement Veld (PMV) gegevens nodig. Dit gebeurt via een webenquête, waarvoor u onlangs bent uitgenodigd deze in te vullen. Het is belangrijk dat iedereen deze goed invult, om meteen bij de start van de invoering de juiste gegevens te hebben.

Het PGN zal in eerste instantie een rol spelen bij de versoepeling van gegevensuitwisseling tussen scholen en de IB-Groep. Basisscholen hebben inmiddels een bedrag ontvangen om hun administratieve organisatie hierop in te richten. Om de invoering van het PGN zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft het ministerie van OCW een aantal samenwerkingsafspraken gemaakt met de AVS en de andere organisaties voor bestuur en management. Afgesproken is dat de invoering van het PGN een gezamenlijke verantwoordelijk is van het onderwijsveld en de overheid. Voor de praktische uitvoering van het project hebben de AVS en de andere organisaties voor bestuur en management het Procesmanagement Veld (PMV) aangewezen.

Het PMV is de organisatie waar basisscholen bij de invoering van het persoonsgebonden nummer mee te maken hebben. Het PMV is belast met de regievoering gedurende de hele looptijd. Samengevat zijn de activiteiten van het PMV:

– Frequent communiceren met scholen over het invoeringstraject. Met OCW is afgesproken dat het PMV – en niet IB-Groep of Cfi – het aanspreekpunt is tijdens de invoering;
– Mede vormgeven van de elektronische gegevensuitwisseling in overleg met het ministerie van OCW, de IB-Groep en Cfi;
– Ondersteunen van activiteiten die op school uitgevoerd moeten worden, zoals het geschikt maken van de leerlingbestanden voor de gegevensuitwisseling;
– Maken van afspraken met de softwareleveranciers in het primair onderwijs, zodat het leerlingadministratiesysteem de gegevensuitwisseling ondersteunt;
– Afstemmen over het verloop van het invoeringstraject met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van scholen;
– Afstemmen over het verloop van het invoeringstraject met de overheidspartijen;
– Ondersteunen van de AVS en de andere organisaties voor bestuur en management bij het behartigen van de belangen van de school.

Enquête
Om de scholen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en hun belangen te behartigen, is het van groot belang dat het PMV in deze eerste fase de goede gegevens heeft. De vraag aan u is via een webenquête de gegevens van uw school aan te vullen, voorzover u daar nog niet aan toe bent gekomen. De reeds bekende gegevens van uw school zijn in de enquête weergegeven. Deze gegevens heeft het PMV aangeleverd gekregen van Cfi. De AVS roept al haar leden met klem op om aan deze enquête mee te werken! Ga hiervoor naar de website www.pgno.nl/po. Daar treft u de enquête aan en een instructie voor het invullen ervan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.