Vijf jaar na de invoering van Passend onderwijs hebben leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het reguliere primair en voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs grote zorgen over de ondersteuning die leerlingen krijgen. Door de toegenomen werkdruk zijn ook leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoefte de dupe. Toch kan Passend onderwijs slagen, maar dan moeten de klassen kleiner, moeten er meer handen in de klas en moet er een maximum komen aan het aantal zorgleerlingen per klas. Dat blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder ruim 5.000 leden. Schoolleiders zijn daarin niet ondervraagd.

AVS-voorzitter Petra van Haren zegt dat schoolleiders vooral ruimte en middelen nodig hebben om invulling te geven aan Passend onderwijs. “Die wordt nu vaak als onvoldoende ervaren. Vaak is er wel de professionaliteit, maar niet de ruimte in tijd. Passend onderwijs vraagt om afstemming en veel gesprekken voeren met ouders en partijen die bij een zorgvraag betrokken zijn.” Sommige scholen slagen er wel in de ondersteuning goed te regelen. Van Haren: “Op de scholen waar de behoeften van de individuele  leerling centraal staat – maar dan vanuit de schoolvisie voor álle kinderen – en op scholen die op ondernemende wijze eigen oplossingen zoeken en vinden in de schoolcontext, worden ook veel goede stappen gezet.” Schoolleiders in het speciaal onderwijs hebben nog steeds veel last van de schotten tussen zorg en onderwijs, geeft Van Haren aan, en ook speelt de administratieve last een rol. Vooral belangrijk voor schoolleiders is de formele zeggenschap binnen samenwerkingsverbanden. Die moet goed geregeld zijn. “Nu zijn het vooral de besturen – die eigenaar zijn van de samenwerkingsverbanden – die de onderwijszorgplannen vaststellen. Schoolleiders mogen in het gunstigste geval advies uitbrengen of klankborden. Zij hebben geen formeel instemmingsrecht, maar zijn wel eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.”

Werkdruk
In het reguliere funderend onderwijs heeft 86 procent van de leraren niet voldoende tijd om alle leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen, blijkt uit de enquête van de AOb. 74,5 procent van de leraren zegt dat er door Passend onderwijs ook te weinig tijd is voor leerlingen zonder extra ondersteuning. Vooral voor zwakke leerlingen pakt dit nadelig uit. Ook ervaren bijna alle leraren in het regulier funderend onderwijs verhoogde werkdruk door Passend onderwijs, onder meer door administratieve lasten en de overleggen die nodig zijn met ouders en binnen de school. 77 procent van de leraren geeft aan dat andere taken daardoor blijven liggen.

Ondersteuningsbehoefte
Verder komt naar voren dat per gemiddelde klas in het reguliere onderwijs er ongeveer vijf leerlingen extra ondersteuning ontvangen. Een meerderheid van de respondenten vindt in de helft van de gevallen het ondersteuningsarrangement onvoldoende voor zowel de leraar als de leerlingen. Daarnaast geven leraren in het regulier funderend onderwijs aan dat ruim drie leerlingen per klas geen extra ondersteuning krijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben. 65 procent van de respondenten ervaart dat leerlingen die baat zouden hebben bij (voortgezet) speciaal onderwijs, lang niet allemaal worden toegelaten. Ook is de zorgvraag van leerlingen zwaarder en complexer geworden.

Expertise
Leraren in het reguliere funderend onderwijs geven aan vaak moeite te hebben met het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen beschikt ongeveer de helft van de leraren over voldoende expertise. Leerproblemen kan een ruime meerderheid van de leraren goed aan. Op de opleiding is weinig aandacht voor Passend onderwijs, vindt de meerderheid van de respondenten. Wel worden er regelmatig in met name het (v)so professionaliseringactiviteiten georganiseerd die zijn gericht op leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Volgens de respondenten kan Passend onderwijs slagen. Voorwaarden zijn: meer handen in de klas, de klassen minder groot en een maximum aantal zorgleerlingen van drie per klas in het primair, en twee per klas in het voortgezet onderwijs.

Andere bevindingen
Recent onderzoek van het NRO haalt juist een aantal bekende aannames over de gevolgen van Passend onderwijs onderuit (zie downloads). Zoals de daadwerkelijke extra belasting ervan voor leraren NRO is een samenwerking van wetenschappelijke bureaus die in opdracht van de Tweede Kamer rapporten leveren voor de evaluatie Passend onderwijs. Donderdag 20 juni sprak NRO met Kamerleden over een aantal onderzoeken. Op woensdag 26 juni aanstaande bespreekt de Tweede Kamer de voortgang. Nog dit kalenderjaar volgt een eindevaluatie Passend onderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders