Elektronisch Leerdossier (ELD) stap dichterbij

 Al geruime tijd wordt op politiek niveau gesproken over het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen in relatie tot het Elektronisch Leerdossier. De Tweede Kamer is al akkoord met de invoering hiervan.
Met name de waarborging van de privacy speelt in de discussie een belangrijke rol oftewel welke informatie wordt wel en welke informatie wordt niet overgedragen aan de volgende school. In de discussie komen onderwerpen aan de orde als noodzaak (en effectiviteit), proportionaliteit, impact op privacy van betrokkenen, controle en toezicht en een evaluatie- en horizonbepaling.

Ook zal in de toekomstige wetswijziging aandacht besteed worden of een school van een nieuw ingeschreven leerling de gegevens kan opvragen die opgenomen zijn in het basisregister onderwijs (BRON). Daarnaast zal bekeken worden of het persoonsgebonden nummer door een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gebruikt kan worden bij de opgave van leerlingen die door de school ambulant begeleid worden.

Het ligt in de bedoeling om hiervoor een digitaal overstapdossier in het leven te roepen.

De PO-raad en de VO-raad worden nauw betrokken bij de uitvoering van de digitale verwerking van de gegevens.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.