Functiedifferentiatie
Schoolbestuur en/of -management maken voor 1 augustus 2008 afspraken over de samenstelling van het functiebouwwerk binnen de school of scholen. Deze afspraak is opgenomen in de cao-po 2006-2008.

Functies op maat
De normfuncties die voorheen in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC waren opgenomen, bestaan nog steeds maar zijn gedecentraliseerd naar de cao-po (per 1 augustus 2006). Een schoolorganisatie kan dus gebruik blijven maken van de normfuncties. In de praktijk blijkt echter dat veel schoolorganisaties behoefte hebben aan functies op maat: functies die qua inhoud en verantwoordelijkheden zijn toegeschreven op de specifieke organisatie. Ter ondersteuning van het zelf ontwikkelen van functies is het functiewaarderingssysteem FUWA-PO ontwikkeld. Onderdeel van het FUWA-PO systeem is een twintigtal voorbeeldfuncties, waarvan de beschrijving en salarisschaal vastliggen. Op Functiedifferentiatie zijn deze voorbeeldfuncties gepubliceerd. Als hiervan wordt afgeweken, dient de waardering te geschieden door een daartoe gecertificeerd adviseur (artikel 5.4 lid 6 cao-po 2006-2008).

Waarom functievorming?
Voordat er keuzes worden gemaakt tussen normfuncties en/of niet- normfuncties, is het goed stil te staan bij het nut van functievorming in een organisatie. Strikt genomen wordt onder een functie verstaan: “de bijdrage die men levert aan het geheel” (Noomen, 1992). Welke bijdragen worden er verwacht om de doelen van de schoolorganisatie te realiseren (verticale integratie)? Hoe worden de bijdragen omgezet in te verrichten arbeid? Hoe wordt de arbeid vervolgens geordend in een proces? In de praktijk dient het vraagstuk `functievorming´ zich vaak aan als een situatie is gegroeid van gespecialiseerde groepsleerkrachten (bijvoorbeeld in de ict, bouwcoordinatietaken, opleiden in de school). De taak wordt niet meer gerouleerd, omdat er is geïnvesteerd in tijd en scholing en de leerkracht een groot deel van zijn tijd aan de taak besteedt. In die situaties ligt functiedifferentiatie voor de hand, maar is niet vanzelfsprekend. Het is van verschillende omstandigheden afhankelijk of er gekozen wordt voor functiedifferentiatie of voor taakdifferentiatie.

Horizontale integratie
In een organisatie is functievorming niet een op zichzelf staand personeelsinstrument. Het hangt samen met andere personeelsinstrumenten. Een van de redenen om functies in plaats van taken te vormen, is dat er loopbaanperspectieven gecreëerd worden binnen de organisatie. Ook kan functievorming leiden tot een bepaald opleidingsbeleid. Voor de hand ligt ook dat functievorming invloed heeft op het wervings- en selectiebeleid. De AVS heeft gekwalificeerde adviseurs die u kunnen helpen bij de afstemming van het juiste personeel met de juiste competenties. Ook kunnen zij u adviseren over functievorming binnen uw organisatie en de implementatie van een gekozen strategie. De twee gecertificeerde adviseurs binnen de AVS kunnen bovendien uw functies waarderen en helpen bij het beschrijven van functies. Neem daarvoor contact op met Jos Kooij (j.kooij@avs.nl) of Jannita Witten (j.witten@avs.nl)

Iedere maand
Auteur: Jannita Witten
Kader Primair 5 – Januari 2007

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws