Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de structurering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Een fors aantal besturen heeft in het afgelopen jaar intern toezicht georganiseerd, de code voor goed bestuur blijkt intensief gebruikt te worden, het belang van de code wordt door de besturen onderkend en bestuurders en intern toezichthouders zijn sterker gericht op de kwaliteit van hun onderwijs. De Wet „Goed onderwijs, goed bestuur‟ (Staatsblad 2010, nrs. 80 en 282) is van kracht geworden op 1 augustus 2011 en ligt tussen de nulmeting en de eindmeting van deze monitor. Uiteraard heeft de inwerkingtreding van deze wet invloed op de uitkomsten van de meting. Dit verklaart wellicht ook dat het gebruik van de code Goed Bestuur in het primair onderwijs in 2011 ten opzichte van de nulmeting in 2010 met 50% is toegenomen. Opvallend is dat met name de éénpitters daarbij een enorme inhaalslag hebben gemaakt.

De wet „Goed onderwijs, goed bestuur‟ stelt functiescheiding tussen intern toezicht en bestuur als verplicht voor elk schoolbestuur, waarbij de wijze waarop het interne toezicht wordt gestructureerd vrij is.

Verder introduceert de wet het instrument van de sectorcode van goed bestuur. Besturen dienen in hun verantwoording aan te geven volgens welke bestuurscode zij handelen en hoe daaraan invulling wordt gegeven. Wanneer wordt afgeweken van onderdelen van de code…

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws