Met deze rapportage wordt een implementatietraject afgerond dat begin 2004 van start is gegaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Centraal daarin stond het streven om instellingen voor peuterspeelzalen en kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en scholen voor primair en voortgezet onderwijs, als instellingen die nagenoeg alle kinderen en jongeren in Nederland bereiken, te bewegen om binnen de eigen organisatie een meldprotocol op te stellen over hoe te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.

Meer informatie
Eindrapportage implementatie meldcode kindermishandeling

Protocol kindermishandeling

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.