Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw

aDe staatssecretaris van Financiën heeft op 16 juli 2009 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te bereiken dat het voor de praktijk duidelijk is in welke gevallen het uitlenen van personeel in de onderwijssector is vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van de uitspraken van het Hof Den Haag van 15 januari 2009 en 6 maart 2009.Als bij het uitlenen van onderwijspersoneel wordt gehandeld binnen onderstaand kader, dan blijft de btw-heffing achterwege. Daarmee wordt voorkomen dat de onderwijssector onnodig belast wordt met de btw-gevolgen van het onderling uitlenen van onderwijspersoneel.Uitlenen (detacheren) van onderwijspersoneel is vrijgesteld van btw als de detachering:plaatsvindt door een onderwijsinstelling aan een andere onderwijsinstelling;onontbeerlijk is voor het verlenen van onderwijs door de inlenende onderwijsinstelling. Daarvan is sprake als de detachering van zodanige aard of kwaliteit is dat zonder die terbeschikkingstelling de gelijkwaardigheid van het onderwijs wat betreft niveau en kwaliteit bij de inlenende onderwijsinstelling niet is verzekerd; ende detachering er niet in hoofdzaak toe strekt extra opbrengsten te verkrijgen met prestaties die worden verricht in rechtstreekse mededinging met commerciële ondernemers die aan de heffing van btw zijn onderworpen.Met betrekking tot bovenstaand lid b: aan deze voorwaarde is voldaan als zonder de detachering van het onderwijspersoneel door de andere onderwijsinstelling niet hetzelfde niveau en dezelfde kwaliteit onderwijs bij de inlenende onderwijsinstelling is verzekerd. Het gedetacheerde onderwijspersoneel moet beschikken over een zodanig kwalificatieniveau dat de inlenende onderwijsinstelling daarmee kan voldoen aan haar onderwijsverplichting.Omstandigheden die van belang zijn geweest in de uitspraak van het Hof Den Haag zijn:het gedetacheerde onderwijspersoneel heeft met het oog op het verwerven van kwaliteit bij de uitlenende onderwijsinstelling een op de Wet BIO gebaseerde (strenge) sollicitatie-  dan wel selectieprocedure gevolgd enhet gedetacheerde onderwijspersoneel wordt bijgeschoold door de uitlenende onderwijsinstelling en wordt in hun ontwikkeling gevolgd door middel van functioneringsgesprekken om het kwaliteitsniveau te behouden.Met betrekking tot bovenstaand lid c: in de uitspraak van 15 januari 2009 van het Horizon College is vastgesteld dat de terbeschikkingstelling van leraren door dit College er niet in hoofdzaak toe strekte haar extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die verricht worden in rechtstreekse mededinging met die van commerciële ondernemingen die aan Btw-heffing zijn onderworpen. Daarbij heeft het Hof in het bijzonder meegewogen dat het aantal gedetacheerde leraren (8 personen) ten opzichte van het totale personeelsbestand (ca. 800 mensen) zeer gering is.Op grond van deze beslissing is de staatssecretaris van mening dat het standpunt kan worden ingenomen dat een onderwijsinstelling die onderwijspersoneel detacheert, daarmee niet in hoofdzaak de bedoeling heeft extra opbrengsten te verwerven als:het detacheren van onderwijspersoneel een bijkomende activiteit is van de uitlenende onderwijsinstelling, waarbij het onderwijspersoneel dat naar verwachting niet kan worden ingezet voor de primaire onderwijsactiviteit van deze instelling tegen vergoeding wordt uitgeleend aan een andere onderwijsinstelling. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als onderwijspersoneel t.o.v. het leerlingenaantal boventallig is of wordt uitgeleend in het kader van een gezamenlijk onderwijsproject; enhet aantal uitgeleende leerkrachten gering is ten opzichte van het aantal leerkrachten dat onderwijs geeft bij de uitlenende instelling (bijvoorbeeld 2%) enalleen de brutoloonkomsten worden doorberekend die de uitlenende onderwijsinstelling maakt voor het gedetacheerde onderwijspersoneel.Als de onderwijsinstelling onderwijspersoneel detacheert met de bedoeling om daarmee extra opbrengsten te verkrijgen, dan geldt er nog een tweede eis voor de btw-heffing, die inhoudt dat het detacheren eerst is belast met btw als daarmee in concurrentie wordt getreden met commerciële ondernemingen die vergelijkbaar personeel uitlenen.De ingangsdatum van bovenstaande is 14 juni 2007. Alleen op een onherroepelijk vaststaande heffing kan niet meer teruggekomen worden.Mocht u geconfronteerd worden of zijn met naheffingen omzetbelasting over detachering, dan is het aan te bevelen bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst en te verwijzen naardeze brief Bij het sluiten van nieuwe detacheringsovereenkomsten adviseren we de vermelde voorwaarden mee te nemen.Downloadhttp://www.minfin.nl/dsresource?objectid=72157&type=orgInformatie:helpdesk@avs.nl (vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.