Effectieve aanpak onderwijsachterstanden

Wat werkt en wat werkt niet in de aanpak van onderwijsachterstanden? Om hierover duidelijkheid te krijgen gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samen praktijkgericht onderzoek doen naar effectief onderwijsachterstandenbeleid. Bestaande programma’s worden tegen het licht gehouden en doorontwikkeld of aangescherpt.

Het onderzoek vindt plaats in vier zogenoemde ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ in Arnhem-Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Utrecht. Er zijn verschillende manieren om onderwijsachterstanden te bestrijden en de PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) willen nagaan welke interventies werkelijk zoden aan de dijk zetten. In Arnhem-Nijmegen ligt de focus op een betere toerusting van leraren om met ‘doelgroepleerlingen’ en hun ouders om te gaan, in Groningen wordt het Amerikaanse programma Success for All (SfA) gebruikt, in Amsterdam staan de thema’s taal, leerkrachtverwachtingen en het versterken van hulpbronnen centraal en in Utrecht wordt met de interventie Brede School Academie (BSA) ingezet op woordenschatontwikkeling, begrijpende leesvaardigheid, academische vaardigheden en het vergroten van kennis van de wereld. Het ministerie van OCW stelt per werkplaats 600.000 euro beschikbaar. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert het onderwijsonderzoek.

De werkplaatsen zijn onderdeel van een breder Research & Development-programma, waarmee het ministerie van OCW en de PO-Raad scholen willen ondersteunen bij het maken van onderwijskundige beslissingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid. Het Ministerie van OCW financiert het R&D programma en de werkplaatsen.

 

Links