De invoering van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) heeft een negatief effect gehad op de onderwijsprestaties van leerlingen in groep 8 van (zeer) zwakke basisscholen. Het beleid heeft geleid tot een daling van de Citoscores met 1,7 punt in de eerste vier jaar na invoering. Dit resultaat moet worden geïnterpreteerd als het effect van de introductie van het beleid, denkt het Centraal Planbureau (CPB).

Een recent CPB Discussion Paper evalueert de effecten van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). De gemeente Amsterdam startte in 2008 met de KBA om de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs te verbeteren. Het belangrijkste element is de verbeteraanpak, een tweejarig programma gericht op de invoering van een systematische en opbrengstgerichte manier van werken op scholen. Verschillende maatregelen worden gecombineerd, zoals evaluaties van de kwaliteit van leraren op basis van lesobservaties, scholing en coaching van onderwijspersoneel en de invoering van nieuwe lesmethoden.
De KBA richtte zich in eerste instantie op (zeer) zwakke scholen. Vanaf schooljaar 2009-2010 kunnen alle basisscholen in Amsterdam deelnemen. Het CPB onderzoek beperkt zich tot de effecten van de invoering van de KBA voor (zeer) zwakke scholen.
Een mogelijke verklaring voor het resultaat is dat het intensieve en veeleisende karakter van het programma heeft geleid tot weerstand onder en vertrek van leraren. Dit beeld komt naar voren uit interviews met schooldirecteuren van deelnemende scholen. De resultaten uit dit onderzoek hebben betrekking op de eerste vier jaar na de invoering van de KBA. Het is denkbaar dat de bevindingen van het CPB aanpassingskosten reflecteren en dat het langer duurt voordat positieve effecten op de onderwijskwaliteit zichtbaar worden in de Citotoetsscores in groep 8. Het CPB concludeert dat de invoering van het beleid in ieder geval substantiële kosten met zich heeft meegebracht in termen van lagere Citotoetsscores voor ten minste vier cohorten leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws