Eerste resultaten veldbenadering lumpsum Diverse organisaties binnen het onderwijs, waaronder de AVS, zijn betrokken bij een veldonderzoek naar de stand van zaken in de voorbereiding op lumpsum. De eerste resultaten daarvan zijn bekend.

Begin dit jaar constateerden de landelijke stuurgroep en de projectgroep lumpsum po, de minister en de Tweede Kamer dat de voorbereiding op de invoering van de lumpsumbekostiging nog niet overal de gewenste resultaten kent. Op basis van deze constateringen stelde het ministerie aanvullende middelen beschikbaar. Met behulp van deze gelden werd het project ‘Intensievere veldbenadering, een continuüm aan begeleiding’ opgestart. Dit project voorziet in gerichte begeleiding van schoolleiders/managers en besturen die nog weinig voortgang kennen in hun voorbereiding op lumpsum. De organisaties die betrokken zijn bij de veldbenadering hebben de verplichting om alle schoolbesturen voor 1 juli te bezoeken en de stand van zaken te meten. Dit laatste steeds op dezelfde wijze. De AVS, als één van die betrokken organisaties, voegt echter nog iets toe aan de meting. Op basis van de beschikbare gelden kunnen we gerichter ondersteuning en advies bieden. U kunt daarbij kiezen uit een achttal arrangementen. Leidend bij de ondersteuning die de AVS biedt, zijn er drie belangrijke vragen die in de huidige fase spelen: Wat moet? Wat mag? Wat helpt? Voor een uitgebreide omschrijving van het ondersteuningsaanbod verwijzen we u graag naar het nieuwsbericht: Extra ondersteuning lumpsum

De resultaten

De rapportage aan het ministerie naar aanleiding van de veldbenadering vindt plaats op 1 juli aanstaande. Tegen die tijd heeft de AVS contact gehad met ruim 200 besturen en bovenschools managers. Per 1 juni waren dat er zo’n 85. De resultaten van de tot nu toe uitgevoerde metingen laten het volgende beeld zien: Ongeveer 25 procent van de besturen scoort groen, daarvan mag dus verondersteld worden dat ze ‘klaar’ zijn voor lumpsum. Plusminus 35 procent scoort oranje. Helaas staat de grootste groep van zo’n 40 procent nog op rood. Natuurlijk is de beoordeling een momentopname, nuancering per organisatie is noodzakelijk. Vooral bij deze nuancering en het daaropvolgende advies wil en kan de AVS zich onderscheiden. Het is moeilijk een trend aan te geven. Op basis van de huidige uitslagen kunnen we onder voorbehoud en voorzichtig het volgende constateren: iets meer éénpitters scoren rood dan andere besturen. Ook SBO-scholen en WEC/REC scholen komen verhoudingsgewijs ongunstiger uit de scan. Hierbij blijken vooral de kleinere organisaties extra kwetsbaar. Personele organisatie scoort in het algemeen het beste, financiële organisatie en procedures ongeveer gelijkelijk zwak. Inzicht in gebruik van kengetallen springt er regelmatig in negatieve zin uit.

Gereed voor 1 augustus 2006?

Op basis van wat we gezien hebben durven we te veronderstellen dat de meerderheid van de rood of oranje scorende besturen minstens één niveau kan opschuiven en dus beter kan scoren. Voor een kleine groep zal dat echter lastig zijn. Dat brengt ons tot slot bij de vraag wat nodig is om te komen tot een duidelijke verbetering van het huidige beeld. Doorslaggevende factor hierbij is de investeringsbereidheid van het bestuur. Hoeveel tijd en geld wil het bestuur steken in deskundigheidbevordering van alle geledingen binnen de organisatie. www.avs.nl Het bewerkstelligen van een omslag in het denken over financieel management verdient ons inziens veel aandacht: financieel management gaat vooral over onderwijs en beleidsvoerend vermogen en veel minder over boekhoudkundige aspecten. Vanzelfsprekend is de AVS bereid én in staat om u daarbij van dienst te zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws