De Eerste Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Naar verwachting zal de WMS op 1 januari 2007 in werking treden.

Op 28 november vond in de Eerste Kamer de plenaire behandeling plaats van de WMS. Na afronding van deze behandeling kreeg het wetsvoorstel brede steun van de Eerste Kamer. Alle fracties, behalve die van SGP en ChristenUnie, stemden voor.

De datum van inwerkingtreding van de WMS moet nu nog bij koninklijk besluit worden vastgesteld. De verwachting is dat het 1 januari 2007 wordt. Op grond van artikel 41 van de WMS moet ieder bevoegd gezag binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de wet waarschijnlijk dus vóór 1 mei 2007 een voorstel voorleggen van het reglement voor de MR en GMR. Binnen diezelfde termijn moet het bevoegd gezag een voorstel voor het medezeggenschapsstatuut aan de GMR aanbieden. MRs en GMRs hebben vervolgens vier maanden om op deze voorstellen te reageren.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws