De Eerste Kamer heeft besloten de procedure om het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ in behandeling te nemen nog even uit te stellen. De senatoren willen eerst voorlichting van de Raad van State. Dat is een uitzonderlijke situatie.

De Raad van State was in haar advies van bijna een jaar geleden zeer kritisch over het feit dat deze wet regelt dat een samenwerkingsschool onder openbaar bestuur kan vallen. Dan wordt namelijk de overheid (of de gemeente) verantwoordelijk voor op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag gebaseerd onderwijs. Dat vindt de Raad strijdig met artikel 23 Grondwet.

Het wetsvoorstel ‘samen sterker’ maakt het eenvoudiger om te fuseren tot samenwerkingsschool en zo op een duurzame manier vast te leggen dat de school openbaar en bijzonder is. Een samenwerkingsschool kan opgericht worden als een van de scholen anders dreigt te verdwijnen vanwege leerlingendaling. Het wetsvoorstel regelt ook dat een stichting voor openbaar onderwijs een samenwerkingsschool in stand kan houden.

De Tweede Kamer ging op 22 december jl akkoord met het wetsvoorstel ‘Samen sterker’. 

Links

Gerelateerd nieuws