De Algemene Rekenkamer heeft in haar brief van 12 december 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek is toegespitst op de voorgestelde overheveling van het buitenonderhoud en de uitname van de niet bestede middelen uit het Gemeentefonds.

Staatssecretaris Dekker van OCW wil met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen in het primair onderwijs overhevelen van gemeenten naar scholen. Ook het bijbehorende budget wordt dan overgeheveld.
In de brief van de Algemene Rekenkamer worden diverse onderwerpen met commentaar nader belicht. Zo wordt onder andere aandacht geschonken aan de financiële kwetsbaarheid van de schoolbesturen. De Algemene Rekenkamer betwijfelt of schoolbesturen die er financieel slecht voor staan, de kwaliteit van de huisvesting kunnen verbeteren. Ook is het de vraag of er voldoende budget beschikbaar is voor aanpassing van gebouwen, nu veel schoolbesturen de komende jaren moeten investeren in de aanpassing van gebouwen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd en in energiezuinigheid.

Aanbevelingen
Er is meer expertise nodig op zowel financieel en bouwkundig gebied als op het gebied van aanbestedingen. Niet alleen kleine schoolbesturen, maar ook grote schoolbesturen moeten ondersteund worden met een overgangsregeling en onafhankelijke expertise. Verder stelt de Rekenkamer dat de staatssecretaris moet bekijken of de bekostiging van het gebouwonderhoud voldoende is voor ‘de redelijke behoeften van een school in normale omstandigheden’, zoals de Wet op het primair onderwijs het stelt en moet gemeten worden of de overheveling heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van het buitenonderhoud.

Reactie Dekker
De staatssecretaris heeft een reactie op de eerste bevindingen gegeven. Ook deze reactie is in de brief opgenomen. De Algemene Rekenkamer heeft hierop in een nawoord gereageerd. In de tweede helft van 2014 volgen de resultaten van het volledige onderzoek. Daarbij zullen ook casusstudies meegenomen worden met betrekking tot:

  • de verschillende samenwerkingsvormen tussen gemeenten en schoolbesturen;
  • toezicht;
  • aandacht voor renovatie.

Stappenplan
Om verrassingen en risico’s te voorkomen, zullen gemeenten en scholen zich goed moeten voorbereiden op de overheveling. Een Bouwstenen voor Sociaal-werkgroep van gemeenten en scholen heeft een stappenplan opgesteld voor de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud naar scholen per 1 januari 2015. In het stappenplan is in tijd uitgezet waar ze op moeten letten en waarover ze met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het plan zal komend jaar verder uitgewerkt worden.

De werkgroep van gemeenten en scholen bespreekt de nieuwe regels en de betekenis daarvan wat betreft taken, risico's, organisatie, formatie en professionaliteit. Uit het wetsvoorstel blijkt niet duidelijk hoe het zit met de verantwoordelijkheidsverdeling rond renovatie. Gemeenten en schoolbesturen zullen overleg moeten voeren om tot een redelijk vergelijk te komen over de verdeling van de kosten en een eventuele keuze tussen renovatie en nieuwbouw.

Er komt een overgangsregeling voor kleine scholen en voor schoolbesturen met een bepaald percentage oude – en daarmee onderhoudsgevoelige – gebouwen en beperkte vereveningsmogelijkheden. Dit in de vorm van een tijdelijke aanvullende bekostiging voor urgent onderhoud, waarvoor het schoolbestuur nog geen reserve heeft kunnen opbouwen.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws