Eerste acte onderwijsbegroting roept nog veel vragen op

De op Prinsjesdag gepresenteerde begroting van OCW staat vol met ambitie en goede voornemens, zoals eigenlijk elk jaar wel. De schoolprestaties moeten beter, lesuitval wordt teruggedrongen, er wordt geïnvesteerd in salarissen en ondersteuning voor schoolleiders, elk kind krijgt recht op Passend onderwijs… Wie kan er eigenlijk op tegen zijn? Minder vrolijk worden we als we de fi nanciële onderbouwing in ogenschouw nemen. Voor de aanpak van het lerarentekort is op termijn slechts 240 miljoen gereserveerd, terwijl het rapport van Rinnooy Kan ruim 1,1 miljard euro berekent, en dat structureel. Voor de ontwikkeling van een programma van eisen voor rekenen en taal is 1,5 miljoen uitgetrokken. Dat is omgerekend slechts enkele euro´s per leerling, terwijl de staatsecretaris dit toch bestempelde als een speerpunt in haar beleid van de komende jaren. Het programma van eisen van scholen wordt pas in 2011 geëvalueerd, wat een relatieve terugval betekent in de middelen die we te besteden hebben. Voor Passend onderwijs wordt 20 miljoen euro uitgetrokken, een druppel op de gloeiende plaat, willen we dit proces succesvol afronden. Eerlijk gezegd is het lastig een goed oordeel te vormen op basis van deze cijfers. Er wordt ontegenzeggelijk geïnvesteerd door dit kabinet, maar in deze begroting slechts mondjesmaat (ongeveer 250 miljoen euro). Eerder heeft minister Plasterk laten weten dat hij onmiddellijk zijn begroting gaat herschikken en herzien, om de voorstellen van de Commissie Leraren uit te kunnen voeren. Waar het geld vandaan komt is nog geheel onduidelijk. Als dit betekent dat de keuzes binnen de onderwijsbegroting worden gewijzigd, dan betaalt de sector het zelf. Als de minister met ruim 1 miljard extra van Bos aankomt, kunnen we tevreden zijn. Al betekent dit nog niet dat alle hierboven geschetste problemen dan ook meteen zijn opgelost. Eind volgt oktober de tweede acte van de onderwijsbegroting. De AVS geeft de minster voorlopig het voordeel van de twijfel, in zijn reactie laat hij immers geen twijfel bestaan over zijn bedoelingen. “Ik kom met geld, en niet een beetje”, verklaarde hij. Hopelijk een man een man, een woord een woord. Bij de lopende cao-onderhandelingen kan hij dit waarmaken.

Meer informatie
Kijk ook bij Onderwijsbegroting 2008, daar vindt u onder andere een gezamenlijke reactie van de organisaties voor bestuur en management.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.