Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic

In het cao-onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2018 is aangegeven dat er een handreiking zou komen over het werkverdelingsplan, het nieuwe Hoofdstuk 2 (Bijlage XXI CAO PO 2018 – 2019) dat op 1 augustus 2019 van kracht wordt. De eerste stap voor deze handreiking is een infographic, die de vakbonden – waaronder de AVS – en de PO-Raad hebben laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO.

De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken, die vastgelegd zijn in genoemde bijlage. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk.

De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. In de praktijk zal in de meeste gevallen de schoolleider degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. In de bijlage en in de infographic is deze positie aangeduid als de gemandateerd schoolleider. Het mandaat zal moeten blijken uit het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team besluiten kan nemen. Onder het team wordt verstaan alle werknemers binnen de school. Op welke wijze de besluitvorming tot stand komt, is aan het team zelf.

In het werkverdelingsplan neemt het team besluiten over:

  • verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren;
  • verhouding tussen lesgevende taken en overige taken;
  • tijd voor vóór- en nawerk;
  • welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders);
  • tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel;
  • pauzes;
  • aanwezigheid op school;
  • besteding van de werkdrukmiddelen;
  • kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing).

Een uitgebreidere handreiking komt in een later stadium.

Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed hebben en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.