Éen Sectororganisatie PO nu !!

De “pettelaargroep” doet een oproep
Op dinsdagmiddag 3 oktober kwamen vele schoolleiders en managers van scholen in het primair onderwijs bijeen om zich te beraden over de toekomst van de sector primair onderwijs in het algemeen en de belangenbehartiging van en door de sector in het bijzonder. Het initiatief was genomen door een aantal verontruste managers die zich al enige tijd onder de naam “Pettelaar Overleg” bezig houden met de noodzaak tot het komen van een volwassen sectororganisatie in het primair onderwijs.

Vooraf kon men zich inschrijven voor deze werkconferentie. Er hadden zich zo´n 60 managers vooraf ingeschreven die samen ruim 1500 scholen en 350.000 leerlingen vertegenwoordigden. In praktijk waren er uiteindelijk meer deelnemers.

Het doel van de dag was om te komen tot een manifest waarin bestaande vertegenwoordigers (AVS en besturenorganisaties) worden opgeroepen om onder voorwaarden snelheid te maken met het totstandkomen van deze gewenste sectororganisatie.

“De bestuurlijke organisatie en belangenbehartiging van de sector PO is momenteel niet adequaat georganiseerd. De huidige verdeeldheid, de gebrekkige coördinatie en het ontbreken van een daadkrachtige behartiging van de belangen schaadt het imago van de sector en ondermijnt het optreden van de sector naar buiten. En dat terwijl een eensgezind optreden van doorslaggevend belang is.”

Dit schreven de organisatoren in de concept inleiding die vooraf zal gaan aan een convenant dat is vastgesteld door de aanwezigen en zal worden aangeboden aan in ieder geval de AVS en de besturenorganisaties. (de volledige tekst van deze concept inleiding treft u aan als bijlage)

De AVS onderschrijft deze oproep van harte. Zoals bekend is het ontbreken van een dergelijke sectororganisatie de AVS al een paar jaar een doorn in het oog. In ons decembernummer van KP hebben wij het vorig najaar uitgebreid beschreven waarom een dergelijke organisatie noodzakelijk is en hoe die eruit zou moeten zien. Wij zijn dan ook verheugd dat zoveel direct betrokken schoolleiders en managers nu dit initiatief hebben genomen. Op het moment dat het definitieve convenant bekend is zullen wij dat met belangstelling tegemoet treden. Wat ons betreft is dit initiatief een beweging die het proces naar de door ons gewenste sectororganisatie versneld. Zodra het manifest bekend is zullen wij dat op onze website publiceren.

Éen van de aanwezigen op 3 oktober heeft een impressie geschreven van de dag zelf. Deze impressie staat hieronder volledig afgedrukt.

Downloads
Brief Jan Morsink
Bijlage – Op weg naar één sectororganisatie voor Primair Onderwijs

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.