Een school is geen eiland

De Opmaat in Amersfoort is een jonge sbo-school bijna dertig leerlingen en een zorgvoorziening op maat. In de eerste plaats bedoeld voor kinderen die het reguliere basisonderwijs verlaten hebben. De basis is veiligheid voor kinderen en personeel. Van daaruit werkt de school aan een optimale leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Vijf vragen aan directeur André Lammers.

Wat maakt de school bijzonder?
“Ons onderwijs is afgestemd op het individuele kind. Er is veel ruimte voor verschillen in leerstijl, leertempo, instructie en begeleidingsbehoefte. Leerlingen op onze school hebben het niet gered in het reguliere basisonderwijs. Daarom doen wij het werkelijk anders. Elk kind dat bij ons op school komt wordt eerst een aantal weken nauwlettend geobserveerd om de mogelijkheden afdoende in kaart te brengen. Daarna komt het echte werk. De leerkracht werkt sterk handelingsgericht, waarbij de leerbehoefte en het leervermogen van het individuele kind centraal staat.”

Hoe ziet het concept eruit?
“Als basis heeft de school units. In elke unit komen maximaal zon 45 kinderen te zitten. Een unit heeft zeven werkplekken, waarin de kinderen werken, leren en spelen onder toezicht van verschillende begeleiders. Niet iedereen is leerkracht, maar bevoegde leerkrachten stellen wel het onderwijsaanbod samen. Dat doen zij voor elk kind afzonderlijk. En gebruikmakend van verschillende disciplines om de leeromgeving zo effectief mogelijk te maken.”

Wat doen de kinderen?
“Twee keer per dag werken de kinderen op één van de zeven werkplekken. Daarnaast heeft elk kind dagelijks een individueel pakket specifi eke middelen en materialen voor taal, lezen, rekenen en schrijven. Wij kijken vervolgens of de ontwikkeling gewaarborgd en geborgd wordt. Elk kind heeft een digitaal portfolio, waarin helder wordt welke ontwikkeling het kind doormaakt en waar het kind staat.”

Hoe zit het met samenwerking?
“De school is geen eiland of oase. Een tweede poot aan ons concept is expertise, zo breed mogelijk. Samen met andere partners zorgen dat kinderen in een vroegtijdig stadium adequate hulp krijgen. Bijvoorbeeld door een Regionaal Interventie Team. De Opmaat wil waar mogelijk goede ondersteuning bieden. Dat kan binnen de huidige geldstromen, maar ook op commerciële basis. Zon expertisecentrum staat niet van de één op de andere dag. We zullen dat met externe partners per onderdeel en per expertise opbouwen. Derde onderdeel van de Opmaat wordt de academische school. Het opleiden van professionals zal op de werkvloer en in de ateliers gaan plaatsvinden. De wederzijdse verrijking van alle partijen die zich met deze kinderen bezighouden, is van fundamenteel belang om kind, ouders en school in harmonie te laten werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit.”

is uw mening over het uiteindelijke bestaansrecht van het sbo?
“Ik wil dat alle kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. Dat maakt het sbo en so in de huidige vorm overbodig. Ook mijn school in de huidige vorm, ja. Maar zoals ik al zei zou ik en dat is vloeken in de kerk graag zien dat alle kinderen uit de regio naar de Opmaat kunnen. Nu mag ik volgens de wet nog geen normale kinderen opnemen, maar onze organisatie in de vorm van units is geschikt voor elk kind. Ik ben me bewust van alle knelpunten en voorwaarden die bij inclusief onderwijs komen kijken, maar het kan wel. Kijk maar naar Amerika.”

Tekst René van Eijk

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.