Een onterecht afgeschoten advies

De Onderwijsraad, het adviescollege van de minister van Onderwijs, publiceerde onlangs het rapport `Naar doelmatiger onderwijs´. Daarin constateert de raad dat er in het onderwijs nog te weinig wordt nagedacht over hoe mogelijke toekomstige bezuinigingen kunnen worden opgevangen. Of zoals u wilt, hoe met de huidige middelen een beter resultaat kan worden bereikt. Ze komt daarbij op zes manieren om de doelmatigheid te bevorderen:

o andere onderwijsvormen met meer mogelijkheden voor variatie, zoals het werken in grotere groepen met meer leerkrachten;
o professioneel hrm en personeelsbeleid met aandacht voor doelmatiger werken;
o vormen van leren van elkaar, met de mogelijkheid van peer tutoring en samenwerkend leren;
o betere inzet van e-learning en ict;
o beter gebruik van benchmarking.

Bij verdere lezing van het rapport treft de lezer tal van interessante adviezen en ideeën aan waar we als school én als onderwijsgevende ons voordeel mee kunnen doen. Leerkrachten en schoolleiders ervaren een hoge werkdruk. Inzicht in de besteding van de werktijd kan zeker helpen om je werk efficiënter en beter te kunnen indelen, dat is in andere sectoren volkomen normaal. Zelfreflectie is daartoe een belangrijk instrument. Dat de Onderwijsraad de mogelijkheid van tijdschrijven in haar rapport opneemt, is blijkbaar voor menigeen bedreigend. Zowel in de media als door belangenbehartigers is dit tot een karikatuur gemaakt, waardoor het hele advies dreigt te worden afgeschoten. Zelfs de media roepen of schrijven elkaar na. Ik twijfel er dan ook sterk aan of ze het rapport daadwerkelijk hebben gelezen. Daarmee gaat een belangrijk en evenwichtig advies verloren. Maar misschien moet de Onderwijsraad ook zelf eens nadenken over haar eigen manier van communiceren.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.