Regels op een rij

AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot.

Bewegingsonderwijs

Scholen in het primair onderwijs en het speciaal basisonderwijs moeten in groepen 3 t/m 8 ten minste twee lesuren per week bewegingsonderwijs op het rooster zetten. In de praktijk komt dat neer op ten minste twee lessen van 45 minuten per leerling per week. Een bevoegd docent moet de lessen geven en het lesprogramma moet aansluiten bij de kerndoelen voor bewegingsonderwijs.

Scholen kunnen desgewenst vragen stellen aan het ondersteuningsteam van de KLVO. Zie ook ‘Niet alle scholen halen ambitie bewegingsonderwijs’.

Doorstroomtoets

De eindtoets in groep 8 is niet meer. In plaats daarvan is de doorstroomtoets gekomen, om te benadrukken dat we toetsen om de ontwikkeling van kinderen te volgen (de term eindtoets suggereerde enigszins dat de kinderen klaar waren met leren). Scholen nemen de doorstroomtoets in februari af. Er komt één week (eind maart) waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er één aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste twee weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

OCW gaf in januari een vernieuwde Handreiking schooladvisering uit (zie downloads).

Aangepaste onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs

Op 6 juli heeft Minister Dijkgraaf de nieuwe onderzoekskaders voor de Inspectie voor het Onderwijs vastgesteld. Met deze wijzigingen kan de Inspectie scherper focussen op de basisvaardigheden. Het nieuwe onderzoekskader gaat per 1 augustus 2023 in.

Zie Nieuwe onderzoekskaders inspectie vastgesteld

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs van kracht

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven.

Zie ‘Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

Nieuw stroomschema voor aanvragen TLV 

Een leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om naar het speciaal (basis)onderwijs te kunnen. Met de vernieuwde stroomschema’s kunnen scholen vaststellen bij welk samenwerkingsverband zij die toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen.

Zie downloads voor stroomschema. Heb je vragen, neem dan contact op met de helpdesk van het Steunpunt Passend Onderwijs (helpdeskpassendonderwijs@povosi.nl).

Subsidieregeling prioriteitsscholen Masterplan Basisvaardigheden

Scholen die op 1 augustus 2023 het inspectie-oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ krijgen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling prioriteitsscholen. Deze subsidieregeling is onderdeel van het Masterplan Basisvaardigheden. In totaal stelt het ministerie van OCW ruim 18 miljoen euro voor het primair onderwijs en 1,8 miljoen euro voor het gespecialiseerd onderwijs beschikbaar.

Scholen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tussen 1 september 2023 (9.00 uur) en 15 september 2023 (18.00 uur) subsidie aanvragen. 

Nieuwe subsidieronde programma School & Omgeving 

Van 28 augustus tot en met 29 september 2023 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale organisaties, extra activiteiten voor leerlingen op te zetten of uit te breiden en schooldagen te verrijken.

De subsidieregeling is bedoeld voor scholen met een hoge onderwijsachterstandsscore en voor scholen binnen bestaande partnerschappen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving. 

Verplichte visie werknemer én werkgever bij re-integratieplan

Werkgever en werknemer zijn vanaf 1 juli 2023 verplicht om een visie op het re-integratietraject te geven. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor het re-integratieproces. In de praktijk werd al vaak een visie opgenomen in het plan van aanpak, maar nu is dat dus bij wet verplicht in het plan van aanpak, in de bijstellingen en in de daaropvolgende eerstejaarsevaluatie.

Doorbetalingstermijn werkende AOW’er bij ziekte van 13 naar 6 weken

Een werknemer kan doorwerken na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als die werknemer ziek werd, moest de werkgever het loon 13 weken doorbetalen. Sinds juli 2023 hoeft de werkgever deze werknemer nog maar 6 weken door te betalen. Ook mag de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer die ziek is na 6 weken worden opgezegd.

Links en downloads

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden