Schoolleiders praten mee over Toekomstagenda in verdiepingssessie

De eerste analyse van de Digitale Denksessies van de Toekomstagenda Schoolleiders – gemaakt door Hans Schwartz (CAOP) –  is op 13 januari besproken tijdens een verdiepingssessie. Drie thema’s, die de meeste input hebben gekregen op deleiderschapsagenda.nl, stonden centraal: professionele ruimte, toerusting schoolleider en voorzieningen & ontschotten. Eind februari wordt het concept van het resultaat van deze verdiepingssessie gepresenteerd, waarop schoolleiders weer kunnen reageren. In maart wordt de Toekomstagenda aangeboden aan minister Slob.

Na de presentatie door gespreksleider Henk Derks over de analyse en de uitleg van de drie thema’s gaan de deelnemende schoolleiders in break-out sessies uiteen om over een van de drie thema’s te praten. De nadruk ligt op wat er nodig is vanuit het systeem (ministerie, inspectie, bestuur, toezichthouders et cetera) en op wat de professional zelf kan doen. Kortom, wat kan het systeem doen om de professionele ruimte of toerusting van de schoolleider te verbeteren en wat kan je zelf doen als professional? Hoe inspireer je elkaar? De deelnemers vatten hun onderlinge gesprek samen in zogenaamde ‘padlets’.

Hoewel er wel wat overlap is in de thema’s en uitwerking, is wel duidelijk dat de schoolleiders behoorlijke wensenlijstjes hebben en verbeterpunten zien die bij elkaar aansluiten. Qua toerusting is het belangrijk dat het bestuur de integrale verantwoordelijkheid en autonomie van de schoolleider erkent. “Het bestuur moet dienend zijn aan de school.”Vanuit het systeem vinden schoolleiders dat ze veel meer betrokken moeten worden bij het inspectiebezoek. “De verantwoordelijkheid ligt nu bij het bestuur. Dit voelt als gepasseerd worden. Het gaat toch over jouw school.” Over bestuurders wordt opgemerkt dat zij veel invloed hebben op het beleid, maar niet altijd kennis hebben over het onderwijs.

Een van de breakoutrooms

Een andere padlet vermeldt: “Schoolleiders moeten een rol hebben in MR/GMR of een bestuursonderdeel, waardoor hun stem in formele zin is ingebed.” Ook vinden veel schoolleiders subsidieaanvragen vaak ingewikkeld en versnipperd. “Daarbij is ondersteuning nodig.” De deelnemers merken ook op dat “vanuit het ministerie veel over het hekje wordt gegooid.” Schoolleiders die een IKC willen starten, worden belemmerd door de wet- en regelgeving. “Zorg ervoor dat alles wat een kind ten goede komt uit één soort pot komt. Een IKC kan dan echt als één instituut werken.” Op de padlet staat dat de schoolleider het mandaat/vertrouwen moet krijgen om zelf de zorg in te kopen die passend is bij het kind.

Autonomie en taakafbakening

Vanuit de professional vinden de schoolleiders dat zij zélf meer professionele ruimte kunnen innemen. “Durf deze ruimte in te nemen als schoolleider, richting bestuur en daarbuiten. Durf je taken af te bakenen: wat hoort op jouw bord en wat kun je delegeren?” Hierbij gaat het ook om gedeeld leiderschap en vertrouwen opbouwen met je bestuur. Maar “het speelveld en de kaders moeten wel duidelijk zijn.” Een schoolleider merkt op: ”directeuren kunnen beter functioneren wanneer zij geborgde autonomie hebben.”

Zichtbaarheid en positieve beeldvorming

Alle deelnemers zijn het erover eens dat de beroepsgroep zichtbaarder mag zijn en moet werken aan positieve beeldvorming. “Niet het beeld zoals in de luizenmoeder. Ons vak verdient meer erkenning en waardering.” De schoolleider doet ertoe! “We mogen meer trots uitstralen. We zijn gewend ons weg te cijferen.” En: “We hebben een fantastische baan. Straal het uit en deel dit met je achterban. Speel zelf een rol in die positieve beeldvorming.” Voor schoolleiders is het belangrijk om ‘omgevingsbewustzijn’ te ontwikkelen. “Stap op stakeholders af! Heb lef!” Ook wordt aangegeven dat schoolleiders een kleine beroepsgroep vormen, dus daarom zichzelf zichtbaarder moeten maken. “Positieve dingen mogen gehoord en gezien worden.” Het is niet altijd zichtbaar wat de schoolleider allemaal doet en regelt. “De verdeling van werkdrukmiddelen, het werkverdelingsplan, de coronacrisis…. De schoolleider mag het allemaal oplossen!”

In de huidige omstandigheden voelen schoolleiders zich meer een uitvoerder dan dat ze het verschil (kunnen) maken. “Ik zou weer bezig willen zijn met onderwijs.” Schoolleiders zijn 24-7 bezig om in deze lockdownperiode onderwijs te regelen, te zorgen dat het allemaal draait. “In het geruststellen van je personeel, daarin speelt de schoolleider ook een essentiële rol.” Een schoolleider merkt op dat onderwijsminister Slob meer van zich mag laten horen in deze crisistijd.

De Toekomstagenda Schoolleiders staat onder regie van de AVS, waarbij samengewerkt wordt met OCW, CNV Schoolleiders, AOb, Schoolleidersregister PO en de PO-Raad.

Links

Gerelateerd nieuws