Het Fonds voor Cultuurparticipatie/FCP heeft de regeling Impuls muziekonderwijs primair onderwijs opengesteld. Scholen kunnen gedurende drie schooljaren een driejarige subsidie bij het FCP aanvragen. Voor activiteiten die in schooljaar 2016-2017 starten loopt de aanvraagtranche tot april 2016.

Een van de voorwaarden voor de subsidieaanvraag is dat er een samenwerkingsovereenkomst met een lokale of regionale culturele instelling met muziekexpertise moet zijn. Een school kan subsidie aanvragen wanneer deze: structureel muzieklessen gaat verzorgen; de leerkrachten traint in het geven van muziekonderwijs; verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs. Ook is gebruik van de doorgaande SLO-leerlijn muziek verplicht. Gebruik van de Handreiking Muziekonderwijs 2020 wordt aanbevolen.

Een schoolbestuur kan voor één of meerdere schoollocaties een aanvraag doen. Elke locatie maakt een plan op maat, passend bij de ambitie en mogelijkheden van de school. Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland. De hoogte van de subsidie (tussen 10.000 en 20.000 euro) is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie; van de schoollocatie wordt verwacht dat zij hetzelfde bedrag bijdraagt. Het subsidieplafond voor activiteiten die starten in schooljaar 2015-2016 is 5 miljoen euro.

Voor de zomer zijn er al 15 voorloperscholen overal in het land gestart met een FCP-subsidie, om te laten zien dat het idee in de praktijk kan worden uitgevoerd.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws