60 resultaten
 • Minister wil aanscherping verzuimaanpak. Wat vind jij?

  In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juli jl. schrijft minister Wiersma dat hij nieuwe wetgeving in stelling brengt voor het terugdringen van langdurig schoolverzuim door de aanscherping van het verzuimbeleid. Wat verandert er door deze wet? De wijze van het registreren van verzuim wordt eenduidig;Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs worden beter toegerust om verzuim tegen te gaan; enHet onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de afgifte van een vrijstelling op...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Register Onderwijsdeelnemers sluit op 6 december

  Op 6 december 2021 sluit het huidige Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Dit is nodig om in januari 2022 het vernieuwde ROD voor po in gebruik te kunnen nemen. Scholen kunnen nog tot maandag 6 december, 18.00 uur leerlinggegevens uitwisselen. Daarna worden de gegevens uit het huidige ROD overgezet naar het vernieuwde ROD. In de 1e weken van 2022 sluiten alle po-scholen aan op het nieuwe ROD. Verzuimmeldingen Tijdens de sluiting is het alleen mogelijk verzuim te melden...

 • Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo

  Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd. Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:1.het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders;2.het aanpakken van verzuim. Deze aanvullende bekostiging moet...

 • Nog veel leerlingen thuis

  Vanwege corona en afstandsonderwijs waren scholen niet verplicht om verzuimmeldingen door te geven aan gemeenten. Hierdoor zijn de verzuimcijfers van de leerplichttelling 2019-2020 niet met eerdere jaren te vergelijken. Toch laten de verzuimcijfers wel zien dat er nog veel leerlingen niet naar school gaan, ondanks de inspanningen van scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Dat schrijft demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Slob geeft aan dat er vaak sprake is...

 • Kamer wil voorrang voor leraren bij coronatest

  De Tweede Kamer wil dat leraren, agenten en zorgpersoneel voorrang krijgen in de teststraten. Dat bleek in een debat in de Tweede Kamer op 3 september. Vanwege ondercapaciteit moet iedereen lang wachten op een test of uitslag. Hierdoor zitten leraren en kinderen onnodig lang thuis. De AVS heeft ook al eerder de minister en de Tweede Kamer opgeroepen om het vitale beroep van leraar voorrang te geven, zodat leraren binnen 24 uur weer voor de klas kunnen. Regerings- en oppositiepartijen zijn...

 • ‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

  Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke les: houd de telefoonnummers van gezinnen en jongeren up to date. “Al vrij snel na het begin van de sluiting kregen we signalen van gezinnen waarin het niet goed ging. Wij zijn zoveel mogelijk met de ouders of verzorgers in gesprek gegaan, soms ook op school. Deze gezinnen zaten vaak al in een...

 • Leerplichthandhaving bij schoolverzuim

  In het aankomend schooljaar 2020-2021 is handhaving van de leerplicht in po- en vo-scholen weer mogelijk. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis zijn omdat zij of familieleden behoren tot de risicogroep, maar het aangeboden programma van school niet volgen. In samenwerking met het ministerie van OCW heeft Ingrado gewerkt aan een stappenplan voor het opstarten van handhavend optreden door de leerplichtambtenaar. In dit stappenplan is beschreven in welke situaties handhaving...

 • Internetconsultatie Wet vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

  Ouders met richtingbezwaren behouden de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van de leerplicht voor hun kinderen. Wel krijgen ze de plicht om hun kinderen zelf te onderwijzen, volgens vastgestelde criteria, onder controle van de onderwijsinspectie. Dat is de kern van het wetsvoorstel van minister Slob waarover iedereen nu kan meediscussiëren in een internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot en met 16 juli. Ouders die zich niet kunnen vinden in de richtingen van de bijzondere scholen...

 • Webinar schoolverzuim melden in het basisonderwijs

  DUO heeft een webinar georganiseerd en geeft antwoord op veel gestelde vragen over het melden van schoolverzuim. Scholen kunnen te maken hebben met leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn. Zij zijn verplicht om dit digitaal te melden aan DUO. Maar welke verzuimsoort moet je in welk geval melden? Wat zijn de wettelijke kaders voor schoolverzuim en hoe zit het met de uitzonderingen? En hoe geef je de verzuimmelding precies door? Wat doet de leerplichtambtenaar vervolgens met de verzuimmelding?...

 • Melding ongeoorloofd verzuim niet nodig

  Scholen hoeven geen verzuimmeldingen te doen zolang de scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Ook niet wanneer er afstandsonderwijs wordt aangeboden en een leerling het programma niet volgt. Verzuim mag wel gemeld worden als dat in het belang van de leerling is. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie er thuis geen veilige basis is, kan de school wel, na overleg met de leerplichtambtenaar, een melding van verzuim geven. Hiervoor gebruik je de verzuimsoort...

 • ‘Breng de juiste expertise dicht bij het kind’

  Het aantal thuiszitters blijft stijgen. Verbreding van schoolteams, vroegere signalering, maatwerk per leerling en financiële ontschotting moeten het tij alsnog keren. “We stellen nog steeds het systeem boven het kind. Nu is het moment om dat te veranderen.” Voor duizenden jongeren die Passend onderwijs nodig hebben, lukt het niet dat aan te bieden. Gevolg: ze zitten vaak langdurig thuis. Een weeffout in het huidige onderwijsstelsel, stelt landelijk bestuurlijk aanjager onderwijs, zorg...