68 resultaten
 • Salarisperspectiefgarantie blijft, maar wordt aangepast!

  In de afgelopen dagen komen bij de helpdesk signalen binnen dat de salarisperspectiefgarantie, die van toepassing is bij de herwaardering van de functies directie en onderwijsondersteunend personeel, geen betrekking zou hebben op de indexatie van het salaris. Met andere woorden, de loonsverhoging d.d. 1 juli 2022 (4,75%) zou volgens sommige werkgevers niet gelden voor werknemers die een toelage ex artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO ontvangen. Dat is onjuist. “Indien inschaling in de nieuwe...

 • Handreiking garantietoelage art. 5.6 CAO

  Een deel van de directeuren in het PO heeft op dit moment een garantietoelage. Niet voor alle directeuren en werkgevers is duidelijk hoe deze bepaling in de CAO PO is bedoeld. Daarom heeft de AVS samen met de PO-Raad een handreiking opgesteld over de garantietoelage. De garantietoelage is het gevolg van de herwaardering in 2019/2020 waarbij zij in een salarisschaal werden geplaatst die een lager maximum kende dan dat zij daarvoor hadden. Dat was bijvoorbeeld het geval met directeuren...

 • Salarisschalen per 1 januari 2022

  In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salarisschalen per 1 januari 2022 aangepast.De salarisschalen zijn hieronder te...

 • Salaristabellen geldend vanaf 1 januari 2021

  Op 2 november 2021 is het CAO-akkoord 2021 ondertekend. Dat betekent dat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een salarisverhoging van 2,25% wordt toegepast en een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 6,3 naar 6,5%. Op basis van genoemd cao-akkoord zijn de nieuwe salaristabellen 2021 van toepassing.De nieuwe salaristabellen zijn hieronder te...

 • Loononderzoek 2019: schoolleiders verdienen minder dan managers uit andere sectoren

  Het onderwijs blijft op het gebied van lonen achter ten opzichte van gelijken uit andere sectoren. Schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs hebben het grootste negatieve loonverschil ten opzichte van managers uit andere sectoren. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Loonverschillen tussen werknemers in het onderwijs en vergelijkbare werknemers in andere sectoren in 2019’ dat de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven op 10 september naar de Tweede kamer hebben gestuurd. In...

 • Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2021

  In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2021 zijn de salaristabellen, behorende bij de CAO PO 2019 – 2020, aangepast. De salaristabellen zijn hieronder te...

 • Sterke loonsverhogingen in het onderwijs

  De loonkosten (per gewerkt uur) in het onderwijs zijn in 2020 met 5,5 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur blijkt de loonkostenstijging het grootst te zijn geweest in het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek (CBS). De loonkosten per gewerkt uur van alle werknemers zijn in 2020 met 3,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de grootste stijging na 2008. In de...

 • Manifest sociale partners onderwijs structureel 900 miljoen voor dichten loonkloof po en vo

  Sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. De AVS roept al jaren op tot het dichten van de loonkloof zeker ook voor schoolleiders, zoals de claim in 2017 en recente brieven. Het is – zeker nu – belangrijk! De organisaties zijn verheugd dat de loonkloof ook in de verkiezingsprogramma’s erkend wordt als een probleem....

 • Cao-lonen onderwijs hoger dan gemiddeld

  De cao-lonen in het onderwijs zijn vorig jaar harder dan gemiddeld gestegen, namelijk met 3,2 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In vergelijking tot andere sectoren staat het onderwijs op de vijfde plaats (industrie staat op de eerste plaats). De sector ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ staat onderaan met een stijging van de cao-lonen van 1,8 procent. Ondanks de coronacrisis is de cao-loonstijging in jaren niet zo hoog...

 • Salaristabellen vanaf 1 januari 2021 aangepast

  In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2021 zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per genoemde datum aangepast. De aanpassing heeft met name betrekking op de salarisschalen van de instroom-/doorstroombanen, participatiebanen en de jeugdlonen. De salaristabellen, behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020 en geldend vanaf 1 januari 2021, zijn hieronder te...

 • Sociale partners maken afspraak over arbeidsmarkttoelage vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

  Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen. De PO-Raad en de vakbonden...

 • Aanpassing salaristabellen per 1 juli 2020

  In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salaristabellen voor het primair onderwijs per 1 juli 2020 aangepast. De aangepaste salaristabellen zijn hieronder te downloaden.DownloadsSalaristabellen primair onderwijs per 1 juli...