522 resultaten
 • Subsidie brugfunctionaris

  Vanaf januari 2024 kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de inzet van een zogenoemde brugfunctionaris. Het kabinet zet hiervoor structurele middelen in, aldus de minister, maar kiest er helaas toch voor om weer het instrument subsidie in te zetten. Voor het primair onderwijs gaat het om € 40,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs om € 11,5 miljoen. ...

 • Breng zorg dichterbij school

  Hoe krijgen scholen sneller passende zorg bij ondersteuningsvragen? Hierover was in het voorjaar een motie ingediend door de Kamerleden Kwint en Westerveld. Daarover ging AVS onlangs in gesprek met ambtenaren van het team Passend Onderwijs van het ministerie. Lid van de AVS-commissie Onderwijskwaliteit Huub van der Wal en AVS-beleidsadviseur Lambert van der Ven namen deel aan dit gesprek, waarin zij deze motie verder verkenden. Zo spraken zij over de herkenbaarheid van de motie, ervaringen...

 • Praat mee in Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

  Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) heeft in juli een nieuwe brochure uitgebracht over Zorg in Onderwijstijd. Het organiseren en financieren van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom wordt er onderzoek verricht om de organisatie en financiering te vereenvoudigen, zodat ouders en scholen in het speciaal onderwijs zo min mogelijk belasting ervaren. Terwijl de kwaliteit van zorg en onderwijs op peil blijft...

 • Tiende IKC-congres op 29 september, Utrecht

  Op vrijdag 29 september 2023 vindt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag plaats. Dit jaar is de insteek IKC: integraal én inclusief, met als congrestitel: Een plek voor ieder kind. ...

 • “Onderwijs heeft betrokken overheid nodig”  

  “Wat het funderend onderwijs nodig heeft, is geen afstandelijke overheid, maar een betrokken overheid die naast alle onderwijsprofessionals staat.” Dat schrijft Onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (december 2022). Hij wil de aansturing van basis- en middelbare scholen door de Rijksoverheid opnieuw tegen het licht houden in de hoop dat dit...

 • Passend onderwijs

  Wiersma ontvouwt zijn plannen rond passend onderwijs

  Kansengelijkheid staat hoog op het lijstje van minister Wiersma en passend onderwijs hoort daarbij. Op 17 maart stuurde de minister van Onderwijs de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer en op 30 maart kwam daar de Kamerbrief Samen de schouders onder passend onderwijs achteraan. Hieronder lees je de belangrijkste items. De minister heeft eerder 7 prioriteiten geformuleerd: Er is een wetsvoorstel Versterking van de positie van ouders en leerlingen in passend...

 • AVS kritisch op wetsvoorstel terugdringen verzuim

  Op 9 september sprak de AVS in een online gesprek over het wetsvoorstel met een aantal directeuren uit het PO en het S(B)O. De input van deze collega’s gebruikten we om het standpunt van de AVS te toetsen en te versterken. Dit leverde een uitgebreide reactie op richting de minister via de internetconsultatie over het wetsvoorstel Terugdringen Verzuim die tot 23 september openstond. Zoals de AVS al eerder meldde, wil minister Wiersma het aantal thuiszitters terugdringen en daarvoor heeft...

 • Verlenging subsidie voor samenwerkingen regulier en speciaal onderwijs

  In aanloop naar meer inclusief onderwijs, is er enkele jaren geleden een subsidie in het leven geroepen om experimenten te ondersteunen op plekken waar regulier en speciaal onderwijs veel intenser willen gaan samenwerken. De subsidieregeling (Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020) wordt met twee schooljaren verlengd. Aanvragen voor 2022-2023 moeten vóór 1 juli a.s. ingediend worden, voor 2023-2024 is de deadline 1 mei 2023. Dit experiment regelt dat...

 • Wiersma wil haast maken met verbeteraanpak Passend onderwijs

  Minister Wiersma wil de verbeteraanpak Passend onderwijs en de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs versnellen. Ook wil hij het registreren van verzuim vergemakkelijken en een plan voor hoogbegaafden leerlingen ontwikkelen. In het Kamerdebat op 30 maart sprak hij met de Vaste Kamercommissie OCW over zijn plannen en deed hij een aantal toezeggingen. Aanleiding voor het debat was de voortgangsrapportage Passend onderwijs en de verzuimbrief. De minister wil de verbeteraanpak Passend...

 • Beleidsregel experimenten samenwerking regulier speciaal verlengd

  Onlangs kwam het bericht naar buiten dat de Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs wordt verlengd met meerdere tranches. De aangepaste regeling wordt binnenkort gepubliceerd. De basis voor het aanvragen van een experiment vormt de Experimentenwet Onderwijs (EWO). De EWO biedt de mogelijkheid om onderwijskundige experimenten te houden die buiten de kaders van de afzonderlijke onderwijsregelgeving vallen. PO-, VO- en V(S)O-scholen kunnen zelf het initiatief nemen...

 • Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar

  Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van...

 • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

  Scholen kunnen weer aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen, voor leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te...