8 resultaten
 • Beleidsregels onderzoekskaders 2021 vastgesteld

  Op 28 juli 2021 hebben de demissionaire ministers Slob en Van Engelshoven de Beleidsregels onderzoekskaders 2021 gepubliceerd.De Beleidsregels onderzoekkaders 2021 zijn de opvolger van de Beleidsregels onderzoekkaders 2017. Laatstgenoemde regeling is ingetrokken. De veranderingen ten opzichte van 2017: de aanpassingen in de onderzoekskaders 2021 moeten helpen om het toezicht beter uit te voeren om zo de in 2017 ingezette richting verder te verstevigen. Het gaat hierbij om de...

 • Een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in onderwijs en kinderopvang

  Op 1 december 2020 heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport gepresenteerd en overhandigd aan minister Slob. Het advies: een beroepsstandaard voor alle toezichthouders in de kinderopvang en het onderwijs. De veelgehoorde vraag van schoolbestuur en -leiders is: wie beoordeelt de RvT? De beroepsstandaard Code Goed Toezicht is hierbij een eerste stap. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht, die onderdeel is van het brede advies, de...

 • Veranderend toezicht

  De manier waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt is vanaf 1 augustus 2017 veranderd. Een publicatie hierover kon uiteraard niet uitblijven: ‘Veranderend toezicht. Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’. Een aanrader voor schoolleiders. De uitgave geeft een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent het nieuwe toezicht van de onderwijsinspectie, en behandelt daarnaast ook de dilemma’s en het soms gemiste vertrouwen dat ontstaan is tussen de...

 • Besturen en schoolleiders uiten zorgen over tijdsbesteding vernieuwd toezicht

  Negen op de tien scholen en besturen vinden het nieuwe toezicht een verbetering. Wel uiten enkele besturen en schoolleiders hun zorgen over de tijdsbesteding die het vernieuwde toezicht van hen vereist. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze hun beleidsreactie geven over de voortgangsrapportage ‘Naar Vernieuwd Toezicht’ van de Inspectie van het Onderwijs. De voortgangsrapportage laat zien dat de ervaringen tijdens de...

 • Inspectietaken duidelijker afgebakend

  De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een doeltreffender onderwijstoezicht regelt. De nieuwe wet moet duidelijker maken waarop de Inspectie van het Onderwijs scholen beoordeelt. Het bakent de inspectietaken duidelijker af. Stimuleren blijft een taak, maar beoordelen mag alleen nog op basis van de deugdelijkheidseisen. De onderwijsinspectie mag enkel nog oordelen of een school voldoet aan de wettelijke (45) deugdelijkheidseisen, de...

 • Verandering in beoordeling tussenresultaten po

  De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de manier waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Maar het is aan de school om (ambitieuze) doelen voor de...

 • Ruim 90 procent vindt nieuwe werkwijze waarderingskader een verbetering

  Meer dan 90 procent van de betrokkenen vindt de nieuwe werkwijze van het waarderingskader beter dan in het verleden.  Dit blijkt uit een evaluatie van de pilots met het conceptwaarderingskader. Toch geeft per standaard zo’n 15 procent van de schoolleiders een ander oordeel dan de inspecteur. Voor de standaard ‘Zicht op ontwikkeling’ geldt dit zelfs voor een kwart van de schoolleiders. Van februari tot oktober 2015 heeft de inspectie op zo’n achthonderd (voor)scholen in het (speciaal)...

 • Onderwijstoezicht in de toekomst

  De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur plaats in Nieuwspoort te Den Haag en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het kabinet en de onderwijsinspectie streven naar een meer gedifferentieerd toezicht in het funderend onderwijs. SGP, CDA en D66 hebben juist een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het onderwijstoezicht te...