57 resultaten
 • Pilots Onderwijstijd VO geven scholen ruimte

  Het ministerie van OCW is met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met...

 • Praat mee in Oplossingenlabs Zorg in Onderwijstijd

  Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) heeft in juli een nieuwe brochure uitgebracht over Zorg in Onderwijstijd. Het organiseren en financieren van zorg voor kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte in het onderwijs is in de praktijk niet eenvoudig. Daarom wordt er onderzoek verricht om de organisatie en financiering te vereenvoudigen, zodat ouders en scholen in het speciaal onderwijs zo min mogelijk belasting ervaren. Terwijl de kwaliteit van zorg en onderwijs op peil blijft...

 • Handreiking Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij

  Voor scholen in het primair onderwijs bestaan er verschillende mogelijkheden om de onderwijstijd op een flexibele manier te organiseren. Sommige scholen maken daar al gebruik van, maar voor andere scholen, én ouders, is het niet altijd duidelijk welke ruimte er bestaat in wet- en regelgeving. Het ministerie van OCW heeft een handreiking gemaakt om dat inzichtelijker te maken. De handreiking Onderwijstijd zet op een rij welke regels er zijn en welke ruimte deze regels laten. Training...

 • Publicatie over schooltijden geactualiseerd

  De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is in juni 2021 geactualiseerd. De herziene versie is nu te bestellen via de website van de AVS. In de (achtste herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen verwerkt, zoals de verwijzingen naar de CAO PO, de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs en het Programma Ruimte voor Regie. Link Meer informatie en...

 • Webinar over invulling en organisatie onderwijstijd in primair onderwijs

  Het ministerie van OCW nodigt een ieder uit om deel te nemen aan een webinar over de invulling en organisatie van de onderwijstijd in het primair onderwijs. Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken? Deze en andere vragen komen aan bod...

 • Meer onderwijstijd zorgt niet altijd voor betere leerresultaten

  CAOP concludeert dat urennorm in Nederland zo hoog kan blijven Leerlingen in het primair onderwijs in Nederland volgen vergeleken met andere landen relatief veel lesuren. In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht het CAOP wat de mogelijke effecten zijn als de urennorm wordt verlaagd of als de onderwijstijd anders wordt ingericht.  De uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Onderwijstijd: meer of minder?’ geven geen aanleiding om de urennorm aan te passen. Nederland scoort...

 • Lesgeven door onbevoegden is geen onderwijstijd

  De maximaal 22 uur die onbevoegden kunnen lesgeven op scholen in de G5 die kampen met een enorm lerarentekort mag niet gezien worden als ‘onderwijstijd’. Deze motie is begin juli aangenomen in een marothonzitting in de Tweede Kamer. De motie van Westerveld (GroenLinks), met medeondertekenaars Kwint (SP), Van den Hul (PvdA) en Van Meenen (D66), is unaniem aangenomen. In de motie staat dat de eis dat deze onbevoegden een onderwijsopleiding volgen wordt losgelaten en dat dit het beroep van...

 • Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

  Per 1 augustus 2020 start het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De twintig deelnemende basisscholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en hen wordt de mogelijkheid geboden om andere professionals dan de bevoegde leerkracht onder voorwaarden voor maximaal honderd uur per jaar les te laten geven. De aanmeldtermijn voor het experiment liep van 1 tot en met 31 mei 2020. Er hebben zich 24 scholen aangemeld. Van de acht scholen die aan het eerdere Experiment...

 • Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan

  Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het opstellen van het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020/2021. Tevens vind je hier een toelichting, ‘Het verhaal achter de cijfers’. Dit bestand kun je gebruiken naast het jaartaakprogramma van Axilium. Zie www.jaarplanner.nl Links en downloads Rekenmodel schooltijden...

 • Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

  Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het ministerie van OCW is om te onderzoeken of en hoe een andere invulling en organisatie van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren. Het experiment duurt vijf...

 • Vanaf schooljaar 2020/2021 nieuw experiment en onderzoek flexibele onderwijstijden

  In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de moties Heerema en Bisschop. In de motie Heerema verzoekt de Kamer de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen...

 • Slob vindt flexibele onderwijstijden te risicovol voor onderwijskwaliteit

  Het invoeren van flexibele onderwijstijden voor alle basisscholen in Nederland is een te ingrijpende keuze met risico’s voor de onderwijskwaliteit. Daarom wil minister Slob van Onderwijs de wet- en regelgeving niet aanpassen naar aanleiding van het experiment flexibele onderwijstijden. Dat schrijft hij in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer. De AVS heeft al eerder aangegeven dat zij zeer teleurgesteld is dat het experiment op dit moment al wordt stopgezet. De minister baseert zich bij...