67 resultaten
 • 22 miljoen voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

  Er wordt ruim 22 miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenaamde krimpregio's toch goed onderwijs kunnen blijven volgen en ook in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen in deze regio's dit gezamenlijk gaan organiseren. Dit maakte demissionair minister Slob bekend op 31 augustus. ,,Het is [...] noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen....

 • Regionale aanpak gevolgen leerlingendaling vo ‘complex’

  3e voortgangsrapportage uitwerking adviezen Commissie Dijkgraaf Bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gevraagd naar de voortgang van de verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een meer stevige verankering van de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid die besturen hebben voor het onderwijsaanbod in de regio in relatie tot leerlingendaling. Via de ‘Derde voortgangsbrief uitwerking adviezen...

 • Voor 31 maart aanvragen: subsidie incidentele middelen leerlingendaling vo

  Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020. Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. Op de website...

 • Strenger toezicht op plannen in krimpregio’s

  Minister Slob van Onderwijs gaat er strenger op toezien dat scholen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden goede plannen maken, waarmee het onderwijsaanbod overal op peil blijft. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Dit schrijft Slob in zijn beleidsreactie op het advies ‘De laatste school..?’ van de commissie-Dijkgraaf. In dit advies doet de commissie aanbevelingen over de aanpak van de gevolgen van de leerlingendaling in het voortgezet...

 • Onderwijs op het platteland

  Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Lisa Westerveld, woordvoerder onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, media en sport namens GroenLinks in de Tweede Kamer. Onlangs was ik op de reünie van mijn middelbare school, die 25 jaar bestond. Of eigenlijk 25 jaar geleden een doorstart maakte als scholengemeenschap, die ontstond na een samenvoeging van verschillende scholen uit de regio. Als Tweede Kamerlid moet je natuurlijk...

 • Adviescommissie buigt zich over krimp in vo

  Minister Slob van Onderwijs heeft een adviescommissie ingesteld die in kaart brengt hoe scholen goed kunnen reageren op krimp. Ook onderzoekt deze commissie, die onder leiding staat van Elbert Dijkgraaf, of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking. Het aantal leerlingen in het vo loopt de komende jaren fors terug. Scholen moeten daardoor vaak anders gaan werken en meer regionaal samenwerken. Vanwege de urgentie van het probleem, heeft Slob een adviescommissie ingesteld. Naast Elbert...

 • Aantal vo-leerlingen daalt in bijna alle regio’s

  Uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Ondanks de krimp in veel regio’s worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht.   De achttien analyses, waaronder vier voor de G4, geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Vanwege de regionale verschillen die die arbeidsmarkt in het vo kent, is het...

 • VO kan ‘leren’ van leerlingendaling in po

  De komende jaren moeten ook middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Een landelijke daling die in het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000 leerlingen minder dan vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Een zogenaamde longread, een uitgave van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW, zet de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd op een rij. De longread beschrijft de...

 • Leerlingendaling nu ook in vo verwacht

  Na een stijging van het aantal leerlingen in het vo in de jaren 2010 tot en met 2016 is deze groei in schooljaar 2016/2017 afgevlakt. De daling zoals die al jaren in het basisonderwijs plaatsvindt, zet de komende jaren naar verwachting ook door in het voortgezet onderwijs. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In de schooljaren 2010/’11 tot en met 2015/’16 nam het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld 10 duizend leerlingen per jaar toe. In 2016/’17...

 • Een derde schoolbesturen werkt samen vanwege leerlingendaling

  Een derde van de schoolbesturen in het po en ruim een derde van de schoolbesturen in het vo werkt samen met andere schoolbesturen vanwege de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp. Dit blijkt uit de quickscan leerlingendaling po en vo van onderzoeksbureau Oberon dat onlangs is gepubliceerd door het ministerie van OCW. In de quickscan, waarbij 2015 wordt vergeleken met 2016, heeft Oberon metingen gedaan bij schoolbesturen in het po en vo en bij gemeentes en provincies. Naast de...

 • Gebruikersonderzoek leerlingendaling.nl

  Schoolbesturen en scholen die te maken krijgen met leerlingendaling kunnen informatie en praktijkvoorbeelden vinden op de speciale website www.leerlingendaling.nl, het resultaat van een gezamenlijke aanpak van OCW en de sectororganisaties PO en VO. De site wil graag informatie van bezoekers via een enquête om een mogelijke verbetering in de toekomst te bewerkstellingen. De makers van de site willen graag weten hoe de gebruikers de site beoordelen en hoe de website mogelijk nog beter kan...

 • Nieuw prognosemodel PO

  Hoeveel leerlingen kan ik de komende jaren op mijn school verwachten? Is het waar dat de school in onze wijk of woonkern onder de opheffingsnorm dreigt te komen? Klopt het dat onze school een groeischool is? Dit zijn belangrijke vragen voor schoolleiders en schoolbesturen. Met het nieuwe prognosemodel primair onderwijs dat in opdracht van OCW is ontwikkeld door DUO kunnen trends in leerlingaantallen in beeld gebracht worden. Als er sprake is van verhuisbewegingen, fusie of sluiting van...