15 resultaten
 • Afschaffing fusietoets verworpen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs verworpen. De AVS betreurt dit. De partijen waren verdeeld: Forum voor Democratie (FvD), de PVV, GroenLinks, SP, PvdA, de Partij voor de Dieren (PvdD), de Fractie-Otten en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) stemden tegen. De fracties van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden, samen met 50PLUS en SGP, voor het afschaffen van de fusietoets in het primair en voortgezet...

 • Fusietoets afgeschaft

  De Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs is door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat er geen fusietoets meer plaatsvindt op fusies in het funderend onderwijs. Het geeft schoolbesturen meer ruimte om de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren. De vergaande samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk...

 • Schaalvergroting als schijnoplossing

  Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.   Waar er traditioneel in de zomerperiode weinig onderwijsnieuws is, was dat deze zomer niet het geval. Het lerarentekort, actieaankondigingen en natuurlijk VMBO Maastricht hielden ons bezig. De hele zomer is de Kamer op de hoogte gehouden over de afloop van de gigantische bende die rondom de examens op...

 • Internetconsultatie afschaffing fusietoets tot 6 augustus

  De internetconsultatie voor het conceptwetsvoorstel ‘Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs’ is gestart. De internetconsultatie loopt tot 6 augustus aanstaande.   Op 20 april jjongstleden heeft minister Slob een wetsvoorstel aangekondigd waarmee de fusietoets in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs wordt afgeschaft. Dit met behoud van de fusie-effectrapportage (inclusief advies van B&W) en het instemmingsrecht van de medezeggenschap. Doel van dit...

 • Kabinet schaft fusietoets af

  Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld met daarin een onderbouwing voor de keuze om te fuseren. Fuseren wordt vanaf schooljaar 2018/2019 al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor schoolbesturen in krimpregio’s. Daar is fuseren...

 • Per 1 augustus 2017 ook lichtere fusietoets

  Met ingang van 1 augustus jl is een lichtere en snellere fusietoets mogelijk voor scholen die kampen met leerlingendaling. Een dergelijke procedure kan binnen vier weken afgerond zijn. Met deze aanpassing komt het lokale besluitvormingsproces en de menselijke maat centraal te staan. Uit de evaluatie van de fusietoets in 2015 kwam naar voren dat de fusietoets scholen en besturen afschrikt om proactief beleid te voeren met het oog op leerlingendaling. De fusietoets had niet het beoogde effect...

 • OCW wil snellere fusietoets

  Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van beperkte omvang. Daarnaast willen de bewindslieden een zorgplicht menselijke maat voor alle besturen introduceren. Dit staat in een brief die op 17 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit zowel de evaluatie van de Wet fusietoets als een...

 • Aanmelden veldraadpleging fusietoets

  De fusietoets biedt niet voldoende ruimte en zekerheid voor besturen. In januari 2016 voert OCW gesprekken met het onderwijsveld over de uitwerking van de aanbevelingen uit het evaluatierapport om de fusietoets aan te passen. Schoolleiders, besturen, leraren en ouders die willen meedoen aan deze veldraadpleging kunnen zich bij OVW via mail melden. In 2011 is de fusietoets voor het onderwijs ingevoerd. Er is een evaluatie uitgevoerd naar de werking van de Wet fusietoets in de eerste drie jaar....

 • Tweede Kamer: eerst veldraadpleging fusietoets afwachten

  De Tweede Kamer houdt zich nog vast aan de fusietoets. Tijdens het notaoverleg van maandag 7 december merkt staatssecretaris Dekker van OCW op dat de fusietoets aangepast zou kunnen worden, maar hij heeft het niet over ‘afschaffen’. De bewindsman wil de resultaten van de veldraadpleging - verwacht in maart - over de fusietoets afwachten. In november, in de aanbiedingsbrief van het onderzoeksrapport wetsevaluatie fusietoets, gaven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker al aan dat...

 • Fusietoetsregels vergen aanpassing

  Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben de Tweede Kamer op 11 november het onderzoeksrapport Evaluatie Wet fusietoets in het onderwijs toegestuurd. Eindconclusie van de wetsevaluatie is dat de fusietoets een onduidelijke opbrengst heeft. De Wet fusietoets is qua toetskader op sommige onderdelen open en op andere onderdelen weer strikt van aard. En de toets heeft op een aantal punten - zoals de menselijke maat, de feitelijke keuzevrijheid op lokaal niveau en bij de aanpak van...

 • Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs

  Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het praktijkonderwijs vrij te stellen van de fusietoets. De wetswijziging zou betekenen dat er geen goedkeuring nodig is voor een fusie waarbij een school betrokken is die alleen praktijkonderwijs aanbiedt. Gaat het om een fusie tussen twee scholen die naast praktijkonderwijs ook andere onderwijssoorten aanbieden, dan is de fusie alleen toetsplichtig voor de andere onderwijssoorten. Bij het bepalen van het aantal leerlingen dat een school na de...

 • Raad van State keurt 50%-norm fusietoets af

  De Raad van State heeft onlangs bevestigd dat de 50%-norm in de fusietoets in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit heeft vergaande consequenties voor de huidige beoordeling van fusies. De 50%-norm houdt in dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. De Raad van State oordeelt nu dat bij de beoordeling van een fusie een kwantitatief criterium niet de boventoon mag voeren. Eerder (april 2014) ging Dekker nog in...