53 resultaten
 • Doelstelling functiemix nog niet gehaald

  Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in de salarisschaal  LB en 2 procent in de salarisschaal LC. Als de salarisschaal LC niet wordt toegepast, dan bedraagt het percentage LB 46 procent. De percentages dienen op grond van de cao-bepalingen op 1...

 • Webinar over functiemix en onderwijskwaliteit terugkijken

  Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties, waaronder de AVS,  hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en  schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het HR-beleid met de functiemix als instrument. In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte aanpak om hierbij te ondersteunen. De webinar van 9 oktober over dit onderwerp is nu terug te zien. Ter afsluiting van het project hebben twee adviseurs...

 • Enquête professioneel HRM-beleid

  Thema’s als professioneel HRM-beleid, meer aandacht voor diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht zijn de afgelopen jaren steeds meer op de bestuurdersagenda gekomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, waaronder de AVS, en het ministerie van OCW willen via een enquête peilen waar schoolorganisaties nu staan op het gebied van human resource management. Invullen kan tot 13 oktober aanstaande. Via het traject ‘Versterking HRM-beleid/functiemix...

 • Stand van zaken functiemix

  DUO heeft de functiemixcijfers primair onderwijs met als peildatum 1 oktober 2016 gepubliceerd (www.functiemix.nl). Per 1 augustus 2014 dient voldaan te worden aan het percentage functiemix zoals genoemd in de CAO PO 2016 – 2017 (artikel 5.6). Al langere tijd is bekend dat landelijk het gemiddelde van de functiemix (ver) beneden de uitgangspunten van de cao blijven. De besturen die ver achterblijven zijn een paar maanden geleden al uitgenodigd om hierover te komen praten via de...

 • Mager resultaat cijfers functiemix

  Het aantal leraren in schaal LB in het po is in de periode tot de peildatum 1 oktober 2016 licht gestegen, van 25,5 procent in 2015 naar 26,0 procent in 2016. Daarmee is de doelstelling van 40 procent leraren in de LB-schaal nog niet gehaald. In het vo is het aandeel LB-schalen iets gestegen en schaal LC en LD iets gedaald. Dat blijkt uit cijfers van DUO die het ministerie van OCW heeft gepubliceerd. In het primair onderwijs is het aantal leraren in schaal LB met 0,5 procent gestegen. Dit ligt...

 • ‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’

  Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd voor onderwijsmensen. Dat is langzaam aan het veranderen door de functiemix en het professioneel organiseren van de gesprekkencyclus. De functiemix leidt tot een voorzichtige omslag in de beoordelingscultuur, er mag uitgegaan worden van ongelijkheid. Maar tegelijkertijd wordt de gesprekkencyclus nog vaak...

 • Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur

  Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo, overwegend ontevreden over hun carrièreperspectieven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs’ van de CAOP en de Universiteit Maastricht. Ook OCW refereert aan dit onderzoek in de derde voortgangsrapportage...

 • Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering personeelsbeleid

  Woensdag 28 september was in Groningen de eerste regionale bijeenkomst over de functiemix voor bestuurders, directeuren en HR-adviseurs in het primair onderwijs. Tijdens de middag gingen de aanwezige schoolbesturen met elkaar én met dienstverleners in gesprek over dit onderwerp aan de hand van thema’s als ‘Werken aan diversiteit in teams’, ‘Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van de leraar’ en ‘Professionalisering van het personeelsbeleid’. De Alliantiefabriek - een...

 • Ondersteuning functiemix: maatwerkbegeleiding en regiobijeenkomsten

  Het ministerie van OCW, PO-Raad en de vakorganisaties – waaronder de AVS - werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid met de functiemix als instrument. Deze kosteloze ondersteuning bestaat uit individuele maatwerkbegeleiding en regionale bijeenkomsten. In opdracht van bovenstaande partijen ontwikkelden Berenschot en Edunamics een praktijkgerichte ondersteuningsaanpak. Deze bestaat uit individuele maatwerkbegeleiding voor...

 • Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs

  Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel het percentage gestaag stijgt, is de afgesproken doelstelling van 40 procent nog niet behaald. De sociale partners, PO-Raad en het ministerie van OCW werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het gebruik van de functiemix binnen het personeelsbeleid. “We weten dat er breed...

 • Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs

  Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het personeelsbeleid. Schoolbesturen die zelf actief aan de slag willen kunnen zich aanmelden voor een individueel traject. Ideeën uitwisselen met collega-bestuurders? Kom dan naar een van de regionale bijeenkomsten. www.functiemix.nl De manier waarop doorgroeimogelijkheden in het onderwijs zijn gecreëerd, is...

 • Versterking functiemix van start

  De sociale partners en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt  gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het primair onderwijs met de functiemix als instrument. Alle po-schoolbesturen kunnen nu een online vragenlijst van 10 vragen invullen om te kijken waar hun organisatie nu staat. Ook kunnen zij zich inschrijven voor de zogenaamde alliantiefabriek. Tijdens deze bijeenkomsten van circa 3 uur gaan...