77 resultaten
 • Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  (Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen...

 • Schoolbesturen en PGMR hebben sleutelpositie voor eerlijke waardering (adjunct-)directeuren PO

  Uit een recente peiling van AVS (890 respondenten) blijkt dat veel directeuren ontevreden zijn over hun financiële waardering. Daar komt bij dat zij taken toebedeeld krijgen van hun bestuur (65%) zonder de bijbehorende bevoegdheid (28.4%). Karin Straus, voorzitter AVS benadrukt: “Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid en waarin niet alleen de taken, maar ook de bevoegdheden die daarbij horen beschreven zijn....

 • Gratis workshop onderhandelen met je bestuur

  AVS Academie organiseert met trainer Yvon van der Kroft voor leden en gratis workshop ‘onderhandelen met je bestuur'. Je kunt je inschrijven voor 21 november of 3 april. Tijdens de workshop onderhandelen met je bestuur doe je kennis op van de 5 richtlijnen van het onderhandelen. Ook krijg je inzicht in de waarderings- en beloningssystematiek van de CAO PO. Weet je hoe je je onderhandelingsstrategie het beste kunt voorbereiden, zowel op inhoud als op vaardigheid? We oefenen met casuïstiek...

 • Nieuwe D14-functiebeschrijving geanonimiseerd beschikbaar

  Sinds 2019 worden ook de D-functies ingeschaald op basis van de daadwerkelijke functie-inhoud en staat het werkgevers vrij om zelf functies te laten beschrijven en waarderen door een FUWA-gecertificeerd adviseur. Op onze website staan voorbeelden van functiebeschrijvingen, zoals ook een nieuwe D14-functie. Regelmatig komen er vragen bij de AVS Helpdesk binnen of wij ook voorbeelden hebben van werkgevers die zelf functies hebben laten beschrijven en waarderen. Om onze leden en werkgevers te...

 • Meer duidelijkheid over functiebeschrijving en -waardering D13 nodig

  Het proces van functiebeschrijving en -waardering loopt niet overal goed. Uit de gesprekken met leden blijkt dat er zorgen zijn over inschaling van directeuren in D13. Dit leidt op diverse plekken tot onduidelijkheid en teleurstelling. Besturen gebruiken in diverse gevallen het begrip “regio” om geen D13 toe te kennen. Dat is niet altijd correct. Hieronder volgt daarom een toelichting op de functiereeks directeuren met daarbij ingezoomd op D13 in het regulier primair onderwijs. Deze...

 • Peiling: CAO levert nog niet overal gewenste effect op

  Op 1 november moest het functiegebouw geactualiseerd zijn. Direct na die datum is schoolleiders via de AVS middels een vragenlijst gevraagd naar de uitvoering van de CAO-PO 2019-2020 aangaande de nieuwe functiebeschrijving en – waarderingen. Hieruit blijkt dat het op veel plekken goed gaat, vooral DB-directeuren zijn er op vooruitgegaan. Er zijn ook punten waarop teleurstelling is, zowel op proces als resultaat. In december 2019 sloot de AVS samen met de andere bonden, na meer dan een...

 • Voorbeeld-functiebeschrijvingen pedagogisch medewerkers vastgesteld

  In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020 is aangegeven dat er voorbeeld-functiebeschrijvingen pedagogisch medewerkers gemaakt zouden worden. Aan deze opdracht is voldaan. Indien de voorbeeldfuncties niet passend zijn, kan een werkgever ook besluiten om zelf een eigen functie te laten beschrijven door een FUWA gecertificeerd adviseur. De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS) hebben de voorbeeld-functiebeschrijvingen op 29 oktober 2020 formeel...

 • Gratis advies voor vragen over toepassing functieherwaarderingen

  In Hoofdstuk 5 van de CAO PO 2019 – 2020 is aangegeven hoe met de herwaardering van de functies van directieleden en onderwijsondersteunend personeel moet worden omgegaan. In de cao is bepaald dat uiterlijk per 1 augustus 2020 de herwaardering moet hebben plaatsgevonden. De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) hebben in verband met de coronacrisis besloten om uitstel te verlenen tot 1 november 2020. Daarbij is tevens bepaald dat de invoering met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020...

 • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  Voldoende ondersteunend personeel voor elke schoolleider en passende waardering nodig Vanuit een stevige visie en gerichte impulsen moeten schooldirecteuren beter gefaciliteerd worden om hun leiderschapsrol in te vullen. De AVS behartigt de belangen van schoolleiders in het funderend onderwijs en vanuit die rol roept de AVS op om twee punten onderdeel te laten maken van de politieke verkiezingsprogramma’s: voldoende ondersteunend personeel en een passende waardering voor schoolleiders....

 • Deadline actualiseren en herwaarderen functies directie en OOP opgeschoven

  De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel op te schuiven naar uiterlijk 1 november 2020. De sociale partners hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting die voortvloeit uit de nieuwe CAO PO 2019-2020, om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van de functies...

 • Kick-off bijeenkomst Toekomstagenda schoolleiders

  In gesprek gaan over de inhoudelijke ontwikkeling van het schoolleiderschap van nu en de toekomst. Dat stond centraal in de kick-off bijeenkomst van de Toekomstagenda schoolleiders. De opbrengsten van deze bijeenkomst en wat daar de komende periode nog bijkomt, vormen de input om de Toekomstagenda schoolleiders vorm te geven. De AVS heeft de regierol in dit landelijke proces. Bijna twintig schoolleiders ontvingen afgelopen week het zogenaamde koffertje voor ondernemende schoolleiders. Met...

 • Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

  In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren, onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers, psychologen en orthopedagogen in het primair onderwijs plaatsgevonden. De uitkomsten nemen de vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en werkgeversvereniging PO-Raad mee naar de huidige cao-onderhandelingen. De komende periode worden ook...