60 resultaten
 • Examenklacht.nl weer live

  De examens zijn deze week begonnen voor sommige leerlingen. Terwijl veel scholieren in vmbo gl/tl, havo en vwo zich nog voorbereiden op het centraal schriftelijk eindexamen, doen een aantal leerlingen in vmbo bb en kb nu al flexibele en digitale examens. Deze kunnen tot en met 22 juli worden afgenomen. Daarom is vanaf deze week ook de website www.examenklacht.nl weer live. Na een schooljaar met veel hobbels in de voorbereiding, is voor een deel van de vmbo-leerlingen het...

 • Versoepeling eindexamen voor middelbare scholieren

  Eindexamenkandidaten kunnen één vak niet mee laten tellen voor hun examen, net als de lichting van vorig jaar. Dat maakt het ministerie van OCW bekend. Omdat eindexamenleerlingen dit schooljaar toch veel hindernissen, ook op gebied van mentale gesteldheid, hebben ondervonden vanwege het coronavirus is hiertoe besloten. Minister Dennis Wiersma van Onderwijs: “Vanwege de quarantaine en de uitval van lessen verloopt dit schooljaar helaas anders dan normaal. Dat is heel pittig. De...

 • Vo school

  Aanpassingen eindexamens 2021-2022

  Coronamaatregelen Eindexamenkandidaten krijgen meer tijd. Het tweede tijdvak in het centraal eindexamen is dit schooljaar uitgebreid van vier naar tien dagen, en er is een derde tijdvak voor herkansingen. Voor het vmbo geldt dat niet drie of vier, maar twee onderdelen van het beroepsgerichte profielvak worden afgenomen met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). VSO-leerlingen mogen een vertrouwenspersoon meenemen. Dit is het derde jaar op rij dat er vanwege de coronacrisis...

 • Hoog slagingspercentage eindexamenleerlingen, ondanks corona

  In 2021 slaagde 94,8 procent van alle examenkandidaten. Dit blijkt uit de Examenmonitor 2021 die demissionair minister Slob van Onderwijs op 28 oktober aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Slob concludeert dat de genomen maatregelen ‘passend’ zijn geweest bij de omstandigheden. “Met behulp van een aantal maatregelen, zoals de mogelijkheid om examens te spreiden over meerdere tijdvakken, een extra herkansing en de duimregeling, konden leerlingen het examenjaar afsluiten op een wijze...

 • Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021

  Op 31 augustus 2021 hebben de ministers Slob en Van Engelshoven de Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021 bekendgemaakt. De aanvullende en bijzondere bekostiging heeft als doel de scholen en instellingen tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor de eindexamens 2021.De regeling bestaat uit drie onderdelen: Extra ondersteuning aan kandidaten voorafgaand aan het examen. Om er voor te zorgen dat kandidaten op...

 • Slagingspercentages in vo in 2020 zeer hoog

  De slagingspercentages van leerlingen op het vmbo, havo en vwo lagen in 2020 bijna op 100 procent. Het aandeel geslaagden varieerde van 98 procent voor havo-leerlingen tot 99,5 procent voor leerlingen van vmbo gemengde leerweg. Dat is hoger dan een jaar eerder. Bij meisjes lagen deze percentages iets hoger dan bij jongens. Zij behaalden gemiddeld ook hogere cijfers dan jongens. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS. Vanwege de coronapandemie ging in het schooljaar 2019/’20...

 • Eerste correctie telt bij zoekgeraakte examens

  Van ongeveer 150 leerlingen verdeeld over drie scholen is nog ieder één examen zoek. Minister Slob heeft bij hoge uitzondering besloten dat voor deze leerlingen de score mag tellen die door hun eigen docent is vastgelegd. Hoewel de leerlingen er ook voor mogen kiezen hun examen over te doen, kan op deze manier voor deze leerlingen morgen ook hun eindcijfers worden vastgesteld.  Eerder werd via de media bekend dat PostNL twaalf scholen moest melden dat er sprake was van vertraging in...

 • Nieuwe regels schoolexaminering

  Door aanpassing van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES gelden er vanaf 1 augustus 2021 enkele nieuwe regels voor de schoolexaminering. Het instellen van een examencommissie wordt verplicht en de eisen aan het programma van toetsing en afsluiting worden aangescherpt. Daarnaast bevat het besluit aanvullende bepalingen over de functie en taken van de examensecretaris en over het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen. Het doel van de nieuwe regels voor...

 • LAKS opent 33e editie eindexamenklachtenlijn

  Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft zijn jaarlijkse eindexamenklachtenlijn weer geopend. Ondertussen zijn er 21.466 klachten binnengekomen. Veruit de meeste daarvan, 10.234, gingen over wiskunde A voor vwo. Dinsdag 18 mei schuift demissionair minister Arie Slob aan om bij te springen op de klachtenlijn.  De eerste dag van de centrale examens stonden o.a. Nederlands voor vmbo KB, GL en TL en Wiskunde A, B en C voor vwo op het programma. Veruit de meeste...

 • Eindexamens gaan definitief door

  Zoals in december al aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag alleen geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Dat maakte demissionair minister Slob bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en het vervolgonderwijs. Met deze drie maatregelen kunnen leerlingen een...

 • Flexibel examenrooster en extra herkansing voor examenleerlingen

  Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Leerlingen mogen ook zonder opgaaf van redenen een of meerdere examens doorschuiven naar de tweede periode. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een...

 • Meer vo-scholieren geslaagd en cijfers stabiel

  Afgelopen schooljaar zijn er meer leerlingen geslaagd in het voortgezet onderwijs dan voorgaande jaren. Dit heeft te maken met een andere opzet van de examens. Vanwege corona kon het centraal examen niet doorgaan; leerlingen moesten hun diploma halen op basis van hun schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen. Dat schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer. Uit een rapportage van DUO blijkt dat de behaalde cijfers stabiel zijn. De schoolexamencijfers liggen gemiddeld genomen ongeveer op...