12 resultaten
 • Achterbanraadpleging leden over tijd- en werkverdelingsplan

  Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde onderwerp. Hiervoor is een globale opzet gemaakt met als doel deze uitgangspunten te verwerken in een cao-tekst. Het gaat om vervanging van Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2016 – 2017 (Arbeidsduur en formatiebeleid). De onderhandelaars van de AVS hebben in de discussie zich hard gemaakt voor de positie van...

 • Brochure ‘Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017’ uitgebracht

  Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden (waaronder de AVS), samen hebben besloten de brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uit te brengen en te verspreiden onder scholen en schoolbesturen. De digitale versie van de brochure is hieronder te downloaden.DownloadsBrochure...

 • CAO Primair Onderwijs opgezegd

  De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel wordt met deze formele handeling richting de PO-Raad voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. In de huidige CAO PO – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar...

 • CAO PO 2016-2017 gewijzigd

  De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord van cao-partijen. Dat wil zeggen dat medewerkers met een tijdelijk contract voor een tijdelijke vacature of een vervanging in de benoemingsvolgorde komen na degenen die een tijdelijk contract hebben vanwege eerste indiensttreding voor een structurele vacature.  De aangepaste versie van de CAO PO...

 • CAO PO 2016-2017 aangepast

  Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar aanleiding van de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs is de afgelopen weken overleg gevoerd met de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangestelde verkenner Jacques Tichelaar, om te zoeken naar een oplossing voor de piekperiode van invalwerk tijdens een griepgolf. De...

 • Workshops vervangingsbeleid

  Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over de wijzigingen in de CAO PO 2016-2017 en het op te stellen vervangingsbeleid. Met ruimschoots aandacht voor de praktische invulling van vervangingsbeleid op school. Deelnemers krijgen een overzicht van de mogelijkheden vanuit de CAO PO. Het onderwijs kent bij uitstek onvoorspelbare schommelingen...

 • Jaartaak primair onderwijs

  Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar in werktijd. Werktijd is het uitgangspunt. Publicatie: De jaartaak in het primair onderwijs   Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds de CAO PO 2014 – 2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen en hierdoor een breuk met het verleden. De...

 • Eén beroepscommissie PO en VO

  In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te brengen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De beroepscommissie gaat zich bezighouden met de in dit hoofdstuk opgesomde situaties, zoals disciplinaire maatregelen, schorsing, het onthouden van promotie, overplaatsing en het onthouden van een periodieke verhoging op  basis van het vakbekwaamheidsniveau (basis- of...

 • CAO PO 2016-2017 download

  In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is hieronder te downloaden. In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstukken 3 en 4 in het kader van de inwerkingtreding van de Werk en Zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs. Ook is de gewijzigde WOPO-regeling in...

 • CAO PO 2016-2017 ondertekend

  Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27 april jl. om te zetten in een cao-tekst. Dat is gelukt.  Ondertekening van het onderhandelaarsakkoord op 27 april 2016 De definitieve tekst (in pdf) is hieronder te downloaden. In de tekst van de cao po 2016-2017 zoals we die publiceerden op 8 juli zijn in de salaristabellen enkele storende fouten...

 • Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord CAO PO

  Met een overgrote meerderheid van 87 procent hebben de leden van AVS op 31 mei 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2016 -2017. Met de vele positieve reacties op het bereikte akkoord over onder andere de stijging van de lonen, de afgesproken mogelijkheden rondom vervanging, het vergroten van de professionaliseringsmogelijkheden door verhoging van dit budget voor schoolleiders voldoet dit akkoord aan de verwachting van onze leden. In Kader Primair 10 van juni...

 • Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008

  In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord voor de CAO PO. AVS-onderhandelaars Paul van Lent en Harry van Soest zijn blij met de resultaten. “Met dit akkoord kunnen zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs goed aan de slag.” Aan het akkoord ging een ingewikkeld schaakspel vooraf. “We zijn dan ook vooral blij dat er een...