15 resultaten
 • “Onderwijs heeft betrokken overheid nodig”  

  “Wat het funderend onderwijs nodig heeft, is geen afstandelijke overheid, maar een betrokken overheid die naast alle onderwijsprofessionals staat.” Dat schrijft Onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid (december 2022). Hij wil de aansturing van basis- en middelbare scholen door de Rijksoverheid opnieuw tegen het licht houden in de hoop dat dit...

 • Effecten vereenvoudigde bekostiging zichtbaar. Eenpitters kwetsbaar!

  Per 1 januari 2023 is de vereenvoudiging van de bekostiging van het PO een feit. Veel directeuren zitten nu in de afrondende fase van het opstellen van de schoolbegroting, en op een aantal scholen moet de directeur aan de bak met een bezuinigingsopdracht, naar aanleiding van de vereenvoudigde bekostigingssystematiek. Dat is even slikken…! Herverdeling De vereenvoudiging van de bekostiging is geen bezuinigingsmaatregel; met de vereenvoudiging wordt hetzelfde geld op een andere manier...

 • PO Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 gepubliceerd!

  De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het eindelijk duidelijk op welke bekostiging scholen en besturen in het PO vanaf 1 januari 2023 recht hebben. Per 1 januari 2023 verandert de bekostigingssystematiek. Belangrijke verschillen: onderbouw- en bovenbouwleerlingen gelijk bekostigd;GGL vervalt als factor voor bekostiging;teldatum 1 februari T-1 (dus voor 2023 terugkijken naar 1-2-2022);per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. De basisbekostiging...

 • Definitieve regelingen bekostiging personeel en ondersteuning leerlingen gepubliceerd

  Op 30 augustus zijn de definitieve regelingen bekostiging personeel PO en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in PO en VO (2021-2022 en 2022-2023) gepubliceerd in de Staatscourant. Deze informatie is vooral van belang voor besturen, maar is ook interessant voor directeuren. Op de website van de PO-Raad vind je alle informatie. Belangrijk om te weten: vanaf 1 januari 2023 worden scholen per kalenderjaar bekostigd. In de regeling 2022-2023 worden prijzen en bedragen voor...

 • Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 gepubliceerd

  In de Staatscourant van 4 april jl. is de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd. Belangrijk: in deze regeling worden prijzen en bedragen voor de periode augustus 2022 tot en met december 2022 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 gaat de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in en dan zal de bekostiging op kalenderjaarbasis gaan plaatsvinden. Er wordt een separate regeling...

 • Allerhande wetgeving o.a. Verzamelwet OCW 2022

  Onlangs werd in het Staatsblad 2022-117 het besluit van 11 maart 2022 gepubliceerd, “houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet OCW 2022 en van enkele onderdelen van artikel II van de Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe...

 • Brochure vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

  Het ministerie van OCW heeft voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs de brochure ‘vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ uitgegeven. Vanaf kalenderjaar 2023 wordt gebruikgemaakt van de nieuwe, vereenvoudigde bekostigingssystematiek in het primair onderwijs. De berekening wordt minder complex, de bekostiging wordt beter te voorspellen doordat deze op kalenderjaarbasis wordt uitgekeerd en verschillende geldstromen worden samengevoegd tot één...

 • Inrichtingsbesluit WPO

  Op 28 februari 2022 werd het zgn. Inrichtingsbesluit WPO gepubliceerd in het Staatblad (2022-93). Dit besluit bevat nadere regels voor een aantal onderwerpen die voorheen waren geregeld in het Bekostigingsbesluit WPO. Vanwege de omvang van de aanpassingen in het Bekostigingsbesluit WPO, samenhangend met de vereenvoudiging van de bekostiging, worden deze in een nieuw besluit opgenomen, het Besluit Bekostiging WPO 2022. Een aantal onderwerpen, ofschoon bekostigingsvoorwaarden, hebben geen...

 • Brochure vereenvoudiging bekostiging PO beschikbaar

  Op 1 januari 2023 treedt de vereenvoudiging bekostiging voor het primair onderwijs in werking. Vooruitlopend op deze inwerkingtreding heeft het ministerie van OCW een brochure uitgebracht. In deze brochure wordt stapsgewijs uitgelegd hoe de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden op basis van de nieuwe systematiek berekend wordt. Ook is er aandacht voor aanpalende zaken als toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale scholen voor basisonderwijs,...

 • Regeling materiële bekostiging primair onderwijs (pve’s) 2022 gepubliceerd

  Op 8 oktober 2021 heeft demissionair minister Slob van Onderwijs de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2022 bekendgemaakt. De algemene prijsverhoging is vastgesteld op 3,01 procent.De bedragen van de programma’s van eisen voor het jaar 2022 zijn aangepast op basis van:- de werkelijke prijsontwikkeling in 2020- de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2021- de verwachte prijsontwikkeling...

 • Internetconsultatie amvb’s vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

  De Eerste Kamer is onlangs ook akkoord met het wetsvoorstel over de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs en de samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat de systematiek vanaf kalenderjaar 2023 wordt toegepast. Schoolleiders kunnen tot en met 5 april 2021 via internetconsultatie reageren op de diverse besluiten die de verdere uitwerking van de wet regelen.De bekostiging van scholen in het primair onderwijs is ingewikkeld. Daarom heeft de volledige Tweede Kamer op...

 • Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging po

  De Tweede Kamer heeft op 26 januari unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs, omdat de bekostiging als erg ingewikkeld wordt bestempeld. Twee moties zijn met algemene stemmen aangenomen. De verwachting is dat, als de Eerste Kamer ook instemt, de vereenvoudiging van de bekostiging po op 1 januari 2023 intreedt. Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,  speciaal onderwijs,...