In schooljaar 2017-2018 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes verder toegenomen ten opzicht van het jaar ervoor. Door deze doorlopende leerlijnen gaan er meer vmbo’ers naar het mbo. Dit meldt het onderzoeksrapport ‘Doorlopende leerlijnen vmbo mbo anno 2018’.

Het aantal doorlopende leerlijnen vmbo-mbo is het afgelopen jaar verviervoudigd ten opzichte van de eerste gestarte routes in 2014-2015. De afgelopen twee jaren kennen de technologie routes verhoudingsgewijs de sterkste toename. Met de toename van het aantal routes, is ook het aantal scholencombinaties toegenomen dat deze doorlopende leerlijnen vmbo-mbo aanbiedt. Het aantal leerlingen dat start met een route is in schooljaar 2017-2018 fors gestegen ten opzichte van het schooljaar ervoor, van 1545 tot 2270.

Uit het rapport blijkt dat de doorlopende leerroutes vmbo-mbo ervoor zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een mbo-vervolgopleiding. Ook wordt er minder geswitcht in opleidingsrichting tussen vmbo en mbo.
Het aantal vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes is inmiddels verviervoudigd ten opzichte van het schooljaar 2014-2015.

Een van de aandachtspunten is het gebrek aan instroom. De aantallen instromers zijn, op enkele uitzonderingen na, vaak net genoeg om een klas te vormen. Bij routes met kleine aantallen is het een grote investering en is het onzeker of de route gehandhaafd kan blijven als de instroom afneemt.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd

  • Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven

  • Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd

  • Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden