Doordachte aanpak bij herziening examenprogramma’s nodig

Derde tussenadvies wetenschappelijke Curriculumcommissie

De Curriculumcommissie heeft haar derde tussenadvies aangeboden aan demissionair minister Slob. Het advies gaat over de bijstelling van de examenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. Ook heeft de commissie een studie over kansengelijkheid opgeleverd. De minister heeft het tussenadvies op 9 juli aangeboden aan de Tweede Kamer.

In dit derde advies wordt het belang van een beter doordachte aanpak bij de herziening van examenprogramma’s bepleit. Ook zouden examenprogramma’s beter moeten kunnen aansluiten bij een breed en gevarieerd curriculum in de bovenbouw. De commissie bepleit dat scholen de ruimte nemen voor een grotere diversiteit aan onderwijsaanbod. Dit komt gelijke kansen voor alle leerlingen ten goede. Wel merkt de commissie  op dat de hoeveelheid routes en profielen gecompliceerd aan het worden is en dat de vraag naar vereenvoudiging zich aandient. De commissie is van mening dat het schoolexamen een prominentere plaats kan krijgen binnen het huidig examenstelsel. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing ten goede en biedt ruimte voor een grotere inbreng van leraren en scholen. Niet alle examenprogramma’s behoeven een even grote bijstelling.

In een podcast licht commissievoorzitter Roel Kuiper de belangrijkste punten van het derde advies toe.

Eerder adviseerde de Curriculumcommissie over de voorstellen van Curriculum.nu en over de bijstelling kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs. De commissie wees op het belang van een rationale, een samenhangend denkkader dat ondersteunt bij het aanpassen van het curriculum (zie downloads).

Na de politieke besluitvorming zal Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van de minister van OCW de bijstelling van het curriculum ter hand nemen.

Links