De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage `Impuls brede scholen, sport en cultuur´. Gemeenten kunnen met structurele steun van het rijk personeel aantrekken dat zorgt voor een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur voor kinderen en jongeren. Door de financiële crisis is het echter wel noodzakelijk het aantal combinatiefuncties in 2012 bij te stellen van 2.500 naar 2.250 functionarissen.

Deelnemende gemeenten, maar ook gemeenten die nog gaan starten met de Impuls, hebben aandacht gevraagd voor hun moeilijke financiële positie als gevolg van de crisis. Het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen komt hiermee onder druk te staan; de uitvoering stagneert. De ministeries van OCW en VWS en de VNG hebben daarom gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk combinatiefuncties te creëren op de juiste plek, rekening houdend met de financiële problemen van gemeenten.
Afgesproken is dat het normbedrag per functionaris wordt verhoogd van 45.000 euro naar 50.000 euro. Dit stelt gemeenten en sectoren in staat om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het totaal beschikbare budget bij rijk en gemeenten blijft gelijk. Dit betekent dat in 2012 in totaal 250 fte minder wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk afgesproken. Ook krijgen gemeenten de ruimte om maximaal een derde van de totale cofinanciering door lokale partijen te laten meefinancieren, op voorwaarde dat dit in overleg en overeenstemming met deze lokale partijen gebeurt. Met deze nieuwe afspraken is een balans gevonden tussen enerzijds het tegemoetkomen aan gemeenten en anderzijds het realiseren van zoveel mogelijk combinatiefuncties in 2012.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws