Doelstelling functiemix nog niet gehaald

Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in de salarisschaal  LB en 2 procent in de salarisschaal LC. Als de salarisschaal LC niet wordt toegepast, dan bedraagt het percentage LB 46 procent. De percentages dienen op grond van de cao-bepalingen op 1 augustus 2014 te zijn gerealiseerd. Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs gelden als percentages 14 procent LC. Minister Slob publiceerde de cijfers (van DUO) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor wat betreft de bekostiging van de functiemix in het primair onderwijs gold als uitgangspunt dat de Van Rijnmiddelen, opgenomen in de lumpsumbekostiging, meegenomen zouden worden in de bekostiging van de functiemix. In de afgelopen jaren zijn vanuit de overheid gelden beschikbaar gesteld om de functiemix te realiseren.
Uit de cijfers van DUO blijkt nu dat in 2017 26,7 procent van de leerkrachten (po) in salarisschaal LB zat. Het jaar daarvoor was dit 26 procent. Daarmee is de doelstelling die de PO-Raad samen met de vakbonden had afgesproken in 2008 – namelijk dat in 2014 40 procent van de leerkrachten, met dank aan de functiemix, in loonschaal LB zit – niet gehaald. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer: “Gezien de discussie over het salaris van leraren basisonderwijs zou je mogen verwachten dat de afgesproken doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.” Ook een aantal media laten zich negatief uit over schoolbesturen, die “hebben nagelaten om het hiervoor bestemde geld naar salarissen te laten gaan”.

Op verzoek van de meerderheid van de Tweede Kamer zal binnenkort een debat plaatsvinden, waarbij minister Slob opheldering moet geven over de kwestie.

Lerarentekort
De verschillen met de salarissen in het voortgezet onderwijs zijn groot.
De AVS ondersteunt de stakingen van de leerkrachten in het primair onderwijs en heeft een aanvullende claim naar minister Slob gestuurd ten aanzien van (salaris)verbetering voor de hele sector, inclusief de schoolleider.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.