Discrepantie tussen Onderwijsbegroting en nota Werken in het onderwijs

Werken in het onderwijs is de titel van de nota die op 23 september, tegelijk met de Onderwijsbegroting, werd gepubliceerd. In deze jaarlijks verschijnende nota geeft het ministerie van OCW de feiten weer omtrent de onderwijsarbeidsmarkt. Met dit jaar eindelijk ook aandacht voor de functieinhoud en bijbehorende beloning van schoolleiders. Maar in de Onderwijsbegroting zijn echter geen budgetten opgenomen om oplossingen te regelen voor de in de nota geschetste problematiek.

Een saillante passage uit de nota is: “De beloningspositie van het personeel in het onderwijs kan de komende jaren – zeker bij verder economisch herstel – een bedreiging vormen voor de wervingskracht van de sector. Met een vergelijkbaar opleidingsniveau als van een leraar kan iemand meer geld verdienen in de markt (oplopend tot soms ruim 20 procent).” Maar niet alleen over leerkrachten worden uitspraken gedaan: “In het primair onderwijs zullen problemen bij het werven van leraren en in het bijzonder schoolleiders zich in de komende kabinetsperiode vooral manifesteren als het economisch herstel doorzet. De instroom van en de doorstroom naar schoolleider vormt een kwantitatief probleem. Nog nooit kende het primair onderwijs zo´n grote (vervangings)vraag naar schoolleiders.” En: “In het primair onderwijs zal de komende jaren een grote vraag naar schoolleiders zijn. De beloningspositie van schoolleiders is recentelijk verbeterd, maar blijft wel een punt van aandacht. Het verschil met de beloningspositie van onderwijsgevenden in het primair onderwijs is klein, terwijl de eisen die aan een schoolleider worden gesteld beduidend hoger zijn. Schoolleiders hebben zeer uiteenlopende verantwoordelijkheden op zowel onderwijskundig terrein, op het gebied van personeelsbeleid als op financieel gebied. Schoolleiders vormen een essentiële factor in het succes van een school. Voldoende kwaliteit en kwantiteit van schoolleiders staan de komende jaren dan ook hoog op de agenda.” Natuurlijk is de AVS blij dat er, na een jarenlange lobby, nu echt aandacht is voor de inhoud van de functie en de daarbij behorende beloning van schoolleiders. Maar, in de Onderwijsbegroting die gepresenteerd werd op Prinsjesdag zijn geen budgetten opgenomen om oplossingen te regelen voor de in de nota `Werken in het onderwijs´ geschetste problematiek.

Symposium

De dag na Prinsjesdag was er een symposium gewijd aan de nota `Werken in het onderwijs. Uiteraard was de AVS daar ook aanwezig. Rob Kersten, de directeur-generaal voor het primair en voortgezet onderwijs, liet zich daar ontvallen dat het management een belangrijke rol speelt in de school. Veel woorden werden gewijd aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van leerkrachten, de positionering van de leerkracht als professional, het belang van differentiatie in beloning en arbeidsvoorwaarden, enzovoort. Ook de minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, liet zich horen. Zij wees op het belang van de kennissamenleving, de mogelijkheden van eigen personeelsbeleid en de gevaren van de vergrijzingsgolf. Ze liet de zaal weten dat het nodig is om onder een gunstig economisch tij de onderwijssalarissen mee te laten bewegen met die van de markt. Maar, zo hield de minister de aanwezigen voor, het gaat niet alleen om de salarisverhoudingen. We moeten ook nadenken over de bestaande arbeidsduurverkorting. En we moeten de banen van parttimers uitbreiden, meer werk maken van functiedifferentiatie, en excellente leerkrachten meer laten verdienen. Dat klinkt allemaal leuk, maar is volgens de AVS niet echt vernieuwend. Bovendien: Waar blijven de benodigde investeringen door het ministerie? Waar blijft de speciale aandacht voor de positie van de schoolleider? En, met haar uitspraak dat minder regels niet alleen door schoolleiders en schoolbesturen moeten worden gevoeld maar ook door de professional in de klas, lijkt de minister voorbij te gaan aan de alom geconstateerde taakverzwaring van het management. De AVS zal zich de komende periode, tijdens gesprekken met de landelijke politiek, opnieuw sterk maken voor een rechtvaardige beloning en goede ondersteuning van schoolleiders.

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2006

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij ook KADER op de deurmat hebben? Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.